Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2015-2016)
Innlevert: 25.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Nylig ble det avdekket kritikkverdige forhold for psykisk syke pasienter ved UNN Åsgård, Tromsø. Det har satt søkelys på ressursbruken i sykehusene. Mental Helse viser til at fra 2014 til 2015 fikk somatikk en vekst på 3,0 prosent, mens psykisk helsevern fikk et kutt på 0,4 prosent. OUS så seg nødt til å kutte i tilbudet til psykisk syke pasienter i 2016.
Hvordan vil helseministeren sørge for at løftet om «den gylne regel» blir realisert i alle foretak, og hvordan følger man opp utfordringen med unødvendig tvang?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Knutsen viser her til to sentrale oppfølgingsområder for regjeringen på helseområdet: Psykisk helse skal høyere opp i prioriteringshierarkiet i helseforetakene (målt i aktivitet, årsverk, kostnader og ventetider) og bruk av tvang skal reduseres og kvalitetssikres.
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet avdekket kritikkverdige forhold under sitt besøk ved UNNs psykiatriske avdeling i Tromsø. Forebyggingsenhetens gjennomgang av tre akuttposter, psykose- og rusenheten og sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet viser alvorlige funn på områder som pasientsikkerhet, bruk av tvangsmidler, skjerming og en bekymringsfull institusjonskultur. Bl.a. ble det registrert en tydelig «oss-og-dem»-holdning, spesielt på akuttpost Nord, og det fremkom flere eksempler på at enkeltpasienter ble omtalt på måter som fremstod som dehumaniserende.
Departementet tok saken raskt opp med Helse Nord. Det regionale helseforetaket har orientert om at de nå foretar en bred og grundig gjennomgang av virksomheten, bl.a. i samarbeid med Sivilombudsmannen. Som representanten Knutsen trolig vil være enig med meg i, kan forholdene rundt tvangsbruk ved UNN og andre helseforetak som bruker tvang for mye og tidvis i strid med regelverket neppe tilskrives mangel på ressurser alene. Krav til pasientsikkerhet, etikk og faglig forsvarlighet i behandlingen er en minimumsnorm som uansett skal oppfylles.
Når det gjelder den gylne regel var det daværende helseminister Ansgar Gabrielsen som i 2005 innførte regelen. Bakgrunnen for innføringen av denne regelen var at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ofte "tapte i kampen" om ressursene i spesialisthelsetjenesten. For å motvirke dette ble altså regelen innført. Så vil jeg minne representanten Knutsen om at det var den forrige regjeringen som i 2010 tok vekk denne regelen, før Regjeringen Solberg gjeninnførte den gylne regel. Tilbakemeldingene fra de regionale helseforetakene viser at regelen i stort virker innenfor TSB og psykisk helsevern, selv om det på noen områder fortsatt er rom for forbedringer.
Det var realvekst i kostnader for TSB i alle regioner siste år, fra en relativt sterk vekst i Helse Vest (om lag 13 prosent) til om lag 2 prosent i Helse Sør-Øst. For psykisk helsevern samlet hadde to regioner en realnedgang i kostnader fra 2014 til 2015 (Helse Vest med -2,7 prosent
og Helse Nord med -3,0 prosent). Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst hadde på den annen side begge en realvekst på hhv. 1,6 og 0,8 prosent. For somatisk virksomhet varierte
realendringen i ressursbruk fra om lag 1 til 1,5 prosent for Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, til en realnedgang på 0,5 prosent i Helse Midt-Norge. Jeg følger nøye opp de regionale helseforetakene på oppfyllelse av regelen, gjennom styringsdialogen.
Avslutningsvis viser jeg til at departementet tar flere grep for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i psykisk helsevern. Det er nedsatt et lovutvalg som skal gjennomgå alle regelsettene for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren, med tanke på harmonisering og modernisering. Videre har vi oversendt et lovforslag til Stortinget om endringer i psykisk helsevernloven som innebærer styrking av pasientenes rettsstilling knyttet til beslutninger om og gjennomføring av tvangsvedtak. På tjenestesiden er det bl.a. stilt krav til regionale helseforetak om å gi et reelt, valgbart tilbud om medikamentfri behandling til pasienter med psykiske lidelser. Progresjonen i gjennomføringen av kravet følges opp i styringsdialogen med helseforetakene. Foretakene er også blitt bedt om å rapportere inn komplette og korrekte data om bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling til Norsk pasientregister, for årene 2014 og 2015. I tillegg til dette arbeider Helsedirektoratet med å utvikle nye kvalitetsindikatorer for tvang, som vil bidra til å få bedre data og oversikt over tvangsbruken i helseforetakene.
På bakgrunn av at den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) formelt er avsluttet, har det vært dialog med fag-, bruker- og pårørendemiljøene om behov for videre nasjonale grep på området. Blant det som fremkom i dialogen er at det fortsatt mangler kompetanse og systemstøtte for å øke bruken av frivillige løsninger i psykisk helsevern. Departementet vil legge til rette for en tettere oppfølging av de regionale
helseforetakene på tvangsområdet, bl.a. gjennom Helsedirektoratets videre arbeid med kvalitetsindikatorer.