Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1540 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 05.09.2016
Besvart: 13.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden be Helse Sør-Øst avvente sine planer om utflagging av sentrale deler av IKT- virksomheten, vil foretaket pålegges å utrede alternativ drift i egenregi og vil statsråden involvere Stortinget i denne saken og i styringen av nasjonal samfunnskritisk IKT på helsefeltet?

Begrunnelse

I NRK nyhetene 2.september kommer det frem at Helse Sør - Øst anbefaler å flagge ut datasystemet til Helse Sør- Øst til amerikansk IT- selskap. Tillitsvalgte frykter helsedata på avveie og tap av viktig kompetanse i Norge.
I dag har Sykehuspartner HF dette ansvaret. Saken er av stor prinsipiell betydning og gjelder kritisk infrastruktur knyttet til et av de viktigste datasystemene i Norge. Avgjørelse om utflagging av slik nasjonal kritisk infrastruktur må håndteres av statsråden. Å overlate deler av kritisk norsk infrastruktur på helsefeltet til store multinasjonale konsern er en så stor avgjørelse at dette ikke kan overlates helseforetakene og skje uten en opplyst politisk debatt. Saken må fram for Stortinget og helseforetaket må pålegges å utrede alternativ drift i egenregi.
Det er også et paradoks at dette skjer, samtidig som det nylig er opprettet et eget direktorat for e-helse, det er etablert et nasjonalt helseforetak for IKT, og alle de regionale helseforetakene har også store IKT- avdelinger.
Statsråden har forsvart den store økningen i helsebyråkrater med at det var nødvendig fordi det skulle etableres et IKT- direktorat.
Da fremstår utflagging av sentral IKT- infrastruktur som enda mer uforståelig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Toppe sikkert er kjent med nå så vedtok styret for Helse Sør-Øst den 8. september at det inngås kontrakt med ekstern partner om modernisering av IKT-infrastruktur.
IKT-infrastruktur gjelder PC, telefoni, nettverk og datasentre, og er områder som har til felles at de i begrenset grad er spesifikke for helsesektoren og kan tilbys av eksterne aktører.
Sykehuspartner skal fremdeles være ansvarlig for den samlede IKT-leveransen mot helseforetakene i Helse Sør-Øst og vil være den formelle avtalepart med den eksterne partner.
Som følge av regnskapsmessige forhold knyttet til at deler av avtalen håndteres som finansiell leie vil dette forholdet behandles i eget foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, før avtalen kan inngås.
Styrets beslutning bygger på utredninger som har pågått over en lenger periode, hvor et eksternt partnerskap innen IKT-infrastrukturmodernisering er sammenhold mot en videre drift og modernisering i egen regi. Helse Sør-Øst har forsikret om at det er en forutsetning at avtalen ivaretar alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift. Avtalen setter videre krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata og krav til separasjon av helseforetakenes data.
Avtalen innebærer slik jeg har forstått, at om lag 150 av Sykehuspartners ansatte vil bli virkesomhetsoverdratt til ekstern partner.
Regjeringen bygger sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser og at flere private tjenestetilbydere kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.
Helse Sør-Øst opplyser at det bærende grunnlaget for om modernisering og fremtidig drift av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst bør gjennomføres i egen regi eller med ekstern partner er kost-nytteanalyser. Helse Sør-Øst mener at samarbeid med ekstern partner vil gi en lavere kostnad og en raskere modernisert IKT-infrastruktur, som i seg selv styrker pasientsikkerheten, samtidig som kvaliteten opprettholdes.