Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2015-2016)
Innlevert: 08.09.2016
Sendt: 09.09.2016
Besvart: 15.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til å utforme en instruks for legene, i samarbeid med kunnskapsministeren, for å sikre enhetlig praktisering av dokumentasjonskravet som er innført for videregående elever i forbindelse med nytt fraværsreglement?

Begrunnelse

Innføringen av en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent i fag, medfører stor usikkerhet og stress hos elevene, og allmennlegene fortviler over fulle venterom med «småsyke» elever som trenger legeerklæring. Tid som legene mener bør brukes til andre pasienter. I mediedebatten har det framkommet eksempler på at elever ikke får time hos legen, før de evt. har nådd 10 prosent grensen. Det er der i mot uklart hva som regnes som 10 prosent grensen for å få halvårsvurdering med karakter. For elever som skal ha fag med et årstimetall på 56 timer, så vil grensen for udokumentert fravær være på 5 klokketimer i året, i følge Utdanningsdirektoratets informasjon. Deler vi skoleåret opp i to like store deler, vil det vil i så fall bety at elever ikke kan være borte mer enn 2,5 klokketime (150 min) i halvåret, for å kunne få halvårsvurdering med karakter. I informasjonen fra utdanningsdirektoratet er det ikke beskrevet hvordan beregningen av fravær skal gjøres vedr halvårsvurdering med karakter. I følge Allmennlegeforeningen er det ikke sendt ut informasjon til legene om hvordan legene skal forholde seg til disse nye oppgavene de er påført.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har tiltro til at Kunnskapsministeren håndterer spørsmål knyttet til dokumentasjon av fravær i den videregående skolen på en god måte. Samtidig er jeg opptatt av at fastlegenes tid brukes best mulig. Mediebildet viser at det er behov for bedre informasjon til både skolene, elevene og fastlegene om den nye fraværsgrensen. Helsedirektoratet og Utdannings-direktoratet samarbeider nå om slik informasjon.
Sett fra mitt ståsted, som ansvarlig for helse- og omsorgstjenestene, er dette i hovedsak et spørsmål om riktig prioritering av knappe ressurser og om å yte nødvendig helsehjelp. Det finnes allerede en rekke lover, forskrifter og annet regelverk som gir generelle føringer for hvordan leger, i dette tilfellet særlig fastleger, skal ivareta sine ulike oppgaver, hvordan de skal prioritere sitt tjenestetilbud og hva som skal til for å yte et forsvarlig tjenestetilbud. Jeg er opptatt av at fastleger og annet helsepersonell foretar gode prioriteringer når de skal behandle pasienter som oppsøker dem. Riktig prioritering av egne ressurser til det beste for pasientene er et kontinuerlig arbeid som alle i den offentlige helsetjenesten må jobbe med. Innføring av fraværsgrensen i videregående opplæring endrer etter min vurdering ikke spørsmålet knyttet til prioritering. Ettersom de generelle reglene for prioritering i tjenesten fanger opp problem-stillinger som skulle dukke opp, ser jeg ikke behovet for å utarbeide noen særskilt instruks knyttet til dokumentasjon for fravær i videregående opplæring.
Når det gjelder spørsmålet om beregning av fravær for å få halvårvurdering med karakter, viser jeg til skriftlig spørsmål nummer 1572 som besvares av Kunnskapsministeren.