Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1600 (2015-2016)
Innlevert: 15.09.2016
Sendt: 15.09.2016
Besvart: 22.09.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden uttalte i debatten om ny etikklov at «Når Stortinget nå ber regjeringen om å utrede en lov om etikkinformasjon, vil jeg gå i gang med det arbeidet så snart som mulig, og holde Stortinget orientert på egnet måte.» Statsråden uttalte videre: «Jeg skal følge opp forslaget som kommer fra Stortinget, med å utrede dette og komme tilbake til Stortinget med egne forslag.»
Hvordan er Stortingets vedtak fulgt opp så langt, og når kan det forventes at utredningen er ferdigstilt?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets vedtak om utredning og vurdering av fremming av en etikkinformasjonslov, jf. behandlingen av Dok. 8:58 S (2015-2016).

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Stortinget har bedt regjeringen om å få utredet en lov om etikkinformasjon som skal omhandle forbrukeres rett til informasjon om hvor og hvordan varene de kjøper blir laget. Jeg mener det er viktig at forbrukere har en reell mulighet til å ta informerte valg når de handler, og at informasjon om etikk og miljø kan være relevant for mange forbrukere.
Stortingets anmodningsvedtak ble fattet den 13. juni, og jeg er i gang med å utarbeide en plan for arbeidet. Jeg anser at det må tas stilling til juridiske, etiske, handelspolitiske og konkurransemessige spørsmål i dette arbeidet. Jeg vil samtidig understreke at Regjeringen ønsker å forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringslivet. Det vil være viktig at utredningen svarer på om ny lovgivning er veien å gå på dette området.
Oppfølgingen av anmodningsvedtaket vil bli omtalt i Prop. 1 S (2018-2019), og jeg vil også i det videre arbeidet holde Stortinget orientert på egnet måte.

Korreksjon/tilleggssvar:
Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1600 til besvarelse fra stortingsrepresentant Hjemdal datert 22.09.16.
Ved en inkurie er det oppgitt feil årstall i benevnelsen av Prop. 1 S (2016-2017). Siste setning skal lyde:

"Oppfølgingen av anmodningsvedtaket vil bli omtalt i Prop 1 S (2016-2017), og jeg vil også i det videre arbeidet holde Stortinget orientert på egnet måte".