Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1611 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 19.09.2016
Besvart: 26.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Rovviltnemdene har vedtatt at det kan skytes 47 ulv i Norge i vinter. 24 av ulvene skal skytes innenfor ulvesonen hvor ulven skal ha ekstra sterk beskyttelse. I ett av revirene som skal tas, Letjenna, er det ikke registrert tap av sau/rein de siste årene pga. ulv de siste årene.
Hvilke konsekvenser mener klima- og miljøministeren det har for den norske ulvebestanden å skyte over halvparten av de norske ulvene, og er dette innenfor våre forpliktelser av Bern-konvensjonen?

Begrunnelse

Fredag 16. september vedtok rovviltnemdene i region 4 og 5 at det skulle kunne skytes 24 ulv innenfor ulvesonen. Fra før er det vedtatt at 13 ulv kan skytes utenfor ulvesonen i områdene til nemdene i region 4 og 5, samt at det er vedtatt ytterligere 10 fellinger i de andre regionene. Totalt er det åpnet for å skyte 47 ulv i Norge kommende høst og vintre. Vi må helt tilbake til 1919 for å finne en tilsvarende utskyting av ulv i Norge.
Sommeren 2015 var første gang på svært mange år at det var mer enn tre ulvefamilier på norsk jord. Året før bare hadde to ulvefamilier i landet.
Biologien er slik at det er ikke sikkert at familiene eller parene som ble registrert i 2015 har fått valper i 2016. Det kan allerede ha vært en nedgang i antall familier som har fått valper i sommer. Derfor bør naturmangfoldlovens § 9 «Føre- var-prinsippet» veie særdeles tungt i denne saken. Det er tross alt snakk om kritisk truet art og Norges mest sjeldne pattedyr.
Det er i tillegg en betydelig nedgang i den svenske bestanden, med 20 % nedgang i antall ynglinger. I tillegg er det en total nedgang på 30 ulver i hele Sør-Skandinavia, dvs. nedgang på omkring 60 ulv i Sverige. Det betyr at migrasjon over grensa trolig minker. Det er uforsvarlig å legge opp til skyting av 60 % av de norske ulvene når det samtidig er et betydelig mindre overskudd i Sverige. Konsekvensen av dette er ikke vurdert i vedtakene som er gjort av rovviltnemdene.
På toppen av dette kommer det faktum at 15 ulver er kjent drept i Norge siden 01.10. 2015. Flere av disse er skutt under krypjakt eller drept av forgiftning. Ulovlig avliving av ulv er et meget utstrakt fenomen, men er ikke problematisert i saksdokumentene ifht. den totale samlede belastningen (NML § 10).

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Ved Stortingets behandling av ulvepolitikken den 6. juni i år ble det vedtatt et nytt bestandsmål for ulv og en liten reduksjon av ulvesonen. Regjeringen foreslo et noe mer ambisiøst bestandsmål for ulv og en noe større ulvesone enn det Stortinget valgte å vedta. Stortingets vedtak om ulvesone og bestandsmål vil måtte være utgangspunktet for rovviltforvaltningen og min vurdering av kvoter for lisensfelling av ulv. Samtidig er det slik at Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven setter flere vilkår som må være oppfylt dersom man velger å tillate uttak av en totalfredet art som ulv i Norge. Felling kan tillates for å avverge skade på blant annet husdyr og tamrein, men uttaket kan bare gjennomføres hvis det ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte.
Klima- og miljødepartementet er klageinstans på alle vedtak som fattes av de regionale rovviltnemndene. Normalt påklages slike vedtak, og i denne konkrete saken er det allerede flere som har varslet at de vil påklage rovviltnemndenes kvotefastsettelse. Videre er vedtaket som gjelder lisensfellingskvote utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus (rovviltregion 4 og 5) påklaget, og saken skal behandles av departementet. Jeg vil behandle alle klager i denne saken meget grundig, innenfor rammene av Stortingets vedtak, Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Saken vil kreve vanskelige avveininger, og jeg vil også være opptatt av å se helheten i saken. Jeg vil fatte endelig avgjørelse i god tid før lisensfellingsperioden starter.