Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1613 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 19.09.2016
Besvart: 26.09.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hva vil fiskeriministeren gjøre for at ungdom uten fagbrev som ønsker å bli fiskere kan kvalifisere seg til å få en rekrutteringskvote?

Begrunnelse

Framtid i Nord skrev 6. september om en person på 21 år, som har fått avslag på rekrutteringskvote, fordi han ikke har fagbrev fra fangst- og fiskefag fra videregående skole. Han har mye praktisk erfaring fra fiske, men har ikke råd til å komme i gang som fisker uten rekrutteringskvote, siden prisene på fiskekvoter har blitt veldig høye de siste årene. I samme artikkel sier statsråd Per Sandberg at han lover å se på saken. Jeg vil gjerne høre mer om hva han tenker å gjøre med dette framover.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Kunnskap er viktig, og vil bli enda viktigere i fremtidens næringsliv. Dette gjelder også i fiskerinæringen, og det gjelder både kunnskap basert på formell kompetanse fra skolen og kompetanse opparbeidet gjennom praktisk erfaring.
Rekrutteringskvoteordningens hovedformål er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeier, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Det har gjennom flere år, også i år, blitt lyst ut 10 deltakeradganger innenfor rekrutteringskvoteordningen. Ordningen er forbeholdt fiskere under 30 år som allerede eier et fiskefartøy. Søkere med fullført fiskerifaglig utdanning i kombinasjon med minimum 3 års praktisk fartstid fra fiskefartøy vil bli rangert høyest dersom flere enn 10 fiskere oppfyller vilkårene. Uten en slik rangeringsliste, og kun inngangskriterier, så ville tildelingen i enda større grad måtte være basert på konkret skjønn, noe jeg ikke tror nødvendigvis vil bli oppfattet som mer rettferdig samlet sett.
Dette innebærer at man ikke er utelukket fra ordningen selv om man ikke har fagbrev, men rangeringskriteriet motiverer til formell utdanning også i denne næringen.
Siden 2009 har det blitt tildelt over 70 nye deltakeradganger innenfor rammen av rekrutteringskvoteordningen. Fristen for å søke på årets 10 deltakeradganger gikk ut 5. september. Fiskeridirektoratet er ennå ikke ferdig med å behandle de over 50 søknadene som har kommet inn. Ordningen har vært populær og bidratt til mye engasjement langs kysten, noe årets søkertall vitner om.
En siste gjennomgang av tallene viser at over 15 fiskere uten fagbrev har blitt tildelt deltakeradgang innenfor ordningen siden 2013. Dette kan illustrere at fremtidens yrkesfiskere vil være en motivert gruppe med mange former for kunnskap og erfaring.
Jeg mener derfor ordningen har truffet godt gjennom flere år. Etter at denne runden er gjennomført tar jeg imidlertid sikte på en gjennomgang av kriteriene bl.a. for en vurdering av om yrkeserfaring bør veie noe tyngre i fremtidige runder.