Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1633 (2015-2016)
Innlevert: 22.09.2016
Sendt: 22.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Er det slik at kravene til politiets responstid tar hensyn til områder som sesongvis får mangedoblet antall mennesker som oppholder seg der, for eksempel på grunn av hytteturisme, og eventuelt hvorfor ikke?

Begrunnelse

Politiet har differensierte krav til responstid, avhengig av innbyggertallet i et område. Responstiden er et viktig element når en skal avgjøre fremtidig tjenestestedstruktur i politiet. Etter logikken som ligger bak det differensierte responskravet må behovet for rask responstid være like stort i de områder som mottar mange hytteturister i høysesong, som i de områder som har tilsvarende innbyggertall til vanlig. Jeg mener derfor at det er sentralt at det tas hensyn til en slik fast sesongvis økning, både når en skal beregne krav til responstid og struktur for tjenestesteder.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Responstidskravene er ett av verktøyene for å sikre befolkningen en mest mulig lik polititjeneste. Politidirektoratet opplyser at kravene tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås definisjoner av tettsted og tettstedsstørrelser. Kravene er differensiert i tre kategorier, hhv. tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 19 999 og 2 000 innbyggere og tettsteder under 2 000 innbyggere og øvrige områder. Enkelte områder vil oppleve sesongvariasjoner utover tettstedskategorien området vanligvis faller inn under.
Politidirektoratet opplyser at det følger opp denne problematikken, herunder at slike forhold vektlegges i styringsdialogen mellom Politidirektoratet og politidistriktene. Utfordringen løses gjennom god tjenesteplanlegging og flåtestyring av patruljer i politidistriktene. Større politidistrikter og ny lokal struktur vil føre til større fleksibilitet i tjenesteplanleggingen. Tjenesten kan da planlegges med bakgrunn i en større mannskapsmengde. Dette kan bidra til å styre polititjenesten mer effektivt.
Jeg viser for øvrig til Prop. 61 LS (2014-2015) Trygghet i hverdagen – nærpolitireformen, der det på side 27 heter at «Departementet legger til grunn en
vesentlig og målrettet forbedring av responstiden frem mot 2020, og at dette følges jevnlig opp». Avslutningsvis vil jeg påpeke at responstidskravene bare er ett element for å sikre god beredskap. Samtidig er det en viktig enkeltfaktor som krever særskilt oppmerksomhet.