Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1674 (2015-2016)
Innlevert: 30.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 10.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hvor langt har arbeidet kommet med å implementere antibiotikastyringsprogrammer ved sykehusene, og vil slike programmer også inkludere tiltak for å redusere restvolum av antibiotika i medisinsk utstyr?

Begrunnelse

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. Undertegnede er derfor glad for at det er laget en egen handlingsplan for redusert bruk av antibiotika, og at et av tiltakene er antibiotikastyringsprogrammer i sykehus. Dette tiltaket har som mål å redusere bruken av bredspektret antibiotika. I Danmark og Sverige har etablering av antibiotikastyringsprogrammer på enkeltsykehus gitt reduksjon i bruken av noen typer bredspektret antibiotika med så mye som 30-50 prosent i løpet av kort tid.
Vi står overfor en alvorlig, global trussel gjennom antibiotikaresistens. Bruken må reduseres med både store og små tiltak. 80 prosent av all forskrivning av antibiotika skjer i allmennpraksis, men en betydelig andel brukes også i sykehusene gjennom infusjon. Undertegnede har blitt kontaktet av helsearbeidere som er bekymret for noe de beskriver som en lemfeldig holdning til restvolum av antibiotika ved norske sykehus, som særlig går på restvolum i infusjonsslanger. Det antydes at det i hver infusjonsslange som kastes er ca. 12 ml, noe som utgjør relativt store restvolum som ikke har noen pasienteffekt, men som det er enkelt å gjøre noe med.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2016 står det:

"Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens."

Basert på en foreløpig tilbakemelding på status for implementeringen mottatt fra den nasjonale kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) den 5. september synes alle helseregionene å være i gang med arbeidet. Nærmere redegjørelse vil komme i RHFenes årlige melding for 2016. Som del av antibiotikastyringsprogrammet vil sykehusene gjennomgå egne rutiner for antibiotikabruk og tiltak for redusere bruken.
Når det gjelder det konkrete spørsmålet om restvolum fra medisinsk utstyr kan jeg opplyse om at Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet har bedt de regionale helseforetakene om å sikre en helhetlig tilnærming i arbeidet for å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene. Miljøarbeidet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest. Det har vært et eget delprosjekt med mål om å utrede hvilke konsekvenser legemidler har på miljøet og hvilke tiltak spesialisthelsetjenesten kan iverksette for å redusere utslipp av legemidler. Når det gjelder retur, destruksjon og kassasjon av legemidler har de kommet med følgende anbefalinger til alle landets helseforetak:

•Det enkelte helseforetak er ansvarlig for å sørge for at ubrukte legemidler samt legemiddelrester blir håndtert på en forsvarlig måte og ikke kastes i restavfall eller i utslagsvaskene på sykehuset. Helseforetakene bør jevnlig gjennomgå sine rutiner for dette og påse at disse blir etterfulgt.
•Helseforetakene må sikre at sykehusavdelingene har riktige prosedyrer og sjekklister som ivaretar en trygg og sikker avfallshåndtering og deponering av risikoavfall.
•Helseforetakene bør sørge for jevnlig opplæring og bevisstgjøring blant sine ansatte på alle nivåer for å sikre at riktig kildesortering/håndtering av legemidler og emballasje gjennomføres.
•Helseforetakene bør sikre at pasienter får god innføring i riktig bruk av legemidler/emballasje, herunder informasjon om avfallshåndtering og om apotekenes returordning av ubrukte eller utdaterte legemidler.
•Sykehusapotekenes publikumsavdelinger bør sørge for å informere sine kunder om denne muligheten. Det bør jevnlig gjennomføres informasjonskampanjer i regi av sykehusapotekenes publikumsavdelinger.