Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1675 (2015-2016)
Innlevert: 30.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 06.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I viktige kvinnedominerte velferdsyrker er det rekrutteringsutfordringer. Vi trenger blant annet flere sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere flere til disse yrkene.
Hva er status på regjeringens arbeid med likelønn etter Stortingets vedtak i vår om å vedta en tidsplan for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?

Begrunnelse

I vår vedtok Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen utforme krav om en tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn, slik at lønnsforskjellene reduseres, og gi det foreslåtte trepartsprogrammet for likestilling i mandat å arbeide med dette.» Ber om en oppdatering på hvor langt man har kommet i dette arbeidet.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Ansvaret for gjennomføringen av lønnsoppgjørene ligger på partene i arbeidslivet.
Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), bidrar til at myndighetene og partene i arbeidslivet har en felles forståelse og kunnskap om inntektsutviklingen og den økonomiske situasjonen. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene utarbeider blant annet dokumentasjon på lønnsutviklingen for kvinner og menn se f.eks. NOU 2016:6 "Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016" side 23-29 hvor lønnsutviklingen mellom kvinner og menn er omtalt. Over tid har forskjellene blitt noe redusert.
Med grunnlag i Stortingets vedtak har regjeringen tatt opp med partene i arbeidslivet hvordan det bør arbeides for å redusere lønnsforskjellene og eventuelt hva myndighetenes bidrag kan være. Det er et etablert trepartssamarbeid om likestilling i arbeidslivet - Arbeidsgruppe for likestilling i arbeidslivet under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Denne arbeidsgruppen vil drøfte disse spørsmålene og bidra med et grunnlag for diskusjonen i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.