Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:9 (2016-2017)
Innlevert: 04.10.2016
Sendt: 04.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Alle pasienter må bli møtt som et helt menneske med fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider. Det er viktig at pasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt. Det er usikkerhet blant helse- og omsorgsarbeidere om hvordan de skal forholde seg til dette. Jeg er blitt gjort kjent med at det er tatt et initiativ til en bred konsultasjon mellom helsemyndighetene og tros- og livssynssamfunn om ivaretakelse dette.
Vil statsråden bidra til en slik bred konsultasjon?

Begrunnelse

Et helhetlig menneskesyn er grunnlaget for møtet mellom helse- og omsorgstjenesten og pasienter. Det er viktig at helsearbeidere ser på mennesker med et helhetssyn, med både dets fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige sider. Gjennom rundskrivet «Rett til egen tros- og livssynsutøvelse» fra 2009 (I-9/2009) og en veileder utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn har pasientens tros- og livssynsutøvelse blitt en integrertdel av omsorgsbegrepet.
Til tross for dette erfarer blant annet prester som jobber med dette at det er stor usikkerhet blant helse- og omsorgsarbeidere om hvordan de skal forholde seg til pasients åndelige og eksistensielle behov. Helsearbeidere finner det ofte vanskelig å vite hvordan de skal forholde seg til denne dimensjonen i pasientenes liv og er usikre på hva som er deres rolle i ivaretakelse av dette. I mange tilfeller blir resultatet av dette at det ikke gjøres noe med og dermed ikke blir ivaretatt på en god måte.
Jeg er kjent med at det er tatt et initiativ om å få til en bred konsultasjon om dette temaet.
I denne konsultasjonen kan de ulike problemstillingene diskuteres og man bør ha som mål om å finne konkrete tiltak for å sikre god praksis for å legge til rette for tros- og livssynsutøvelse for pasienter i helse- og omsorgstjenestene våre.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt henvendelse fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge (STL) med forespørsel om et drøftingsmøte med sikte på en konsultasjon om tros- og livssynsutøvelse. Jeg har avtalt møte med Samarbeidsrådet om denne saken den 27. oktober.
Departementet har, som representanten Hjemdal viser til i sin begrunnelse, tidligere blant annet med et eget rundskriv om "Rett til egen tros- og livssynsutøvelse" og en veileder utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med STL, gitt helse- og omsorgstjenestene både de grunnleggende prinsipper og praktisk veiledning for hvordan pasienters rett til tros- og livssynsutøvelse skal ivaretas.
Jeg viser ellers til at kulturministeren har satt i gang arbeidet med en egen melding til Stortinget om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, der det er naturlig at disse spørsmålene også blir berørt.