Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:33 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva er den totale kostnaden ved Norges deltakelse i TIMMS- og PIRLS-undersøkelsene når en tar hensyn til alle utgifter, herunder deltakelse i utarbeiding av materiell, oversetting, tilrettelegging for norske forhold, lærerressurser, bearbeiding av resultatene, analyse og oppfølging?

Begrunnelse

Norge har deltatt i TIMMS og PIRLS-undersøkelsene siden begynnelsen av 2000-tallet. Testene er i regi av IEA.
Omlag 4000 elever fra 4. og 8.-trinn (5.-9. trinn i 2015) deltar i TIMMS-undersøkelsene hvert fjerde år. TIMMS undersøker elevenes faglige prestasjoner i henholdsvis matematikk og naturfag. I motsetning til PISA deltar hele klasser og tradisjonelt fagstoff testes.
Den internasjonale undersøkelsen PIRLS tester elevenes leseforståelse. Tradisjonelt har det vært 4.klassinger som har deltatt i testen, men det er i 2016 valgt å gå over til at det er 5.trinn som skal delta ettersom dette er en alder som samsvarer bedre med de fleste andre deltakerlandene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Norge har siden begynnelsen av 2000-tallet deltatt i de internasjonale studiene TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) og PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Begge undersøkelsene er i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
TIMSS måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. Norge deltar med elever på 4., 5., 8. og 9. trinn i TIMSS 2015.
PIRLS undersøker leseinnsats og leseferdigheter. Norge deltar med elever på 4. og 5. trinn i PIRLS 2016.
TIMSS og PIRLS viser resultater på nasjonalt nivå og for grupper av elever. Det publiseres ikke resultater på skolenivå eller elevnivå.
De internasjonale undersøkelsene sammenligner resultater mellom land, men de gir også viktig informasjon om hvordan norske elevers resultater i matematikk, naturfag og lesing utvikler seg over tid. Undersøkelsene gir også tilgang til et omfattende datamateriale. Disse dataene brukes av forskere til å undersøke hvilke tiltak som kan bidra til at flere elever skal prestere bedre i matematikk, naturfag og lesing.
De internasjonale undersøkelsene har vært en av flere viktige kunnskapskilder til å utvikle norsk skole siden 2000. De har gitt grunnlag for å ta beslutninger basert på kunnskap om tilstand og utvikling i elevenes resultater.
Kostnadene for TIMSS 2015 er på 24,1 mill. NOK fordelt over 5 år (2013-2017). Kostnadene for PIRLS 2016 er på 15,5 mill. NOK fordelt over 6 år (2013-2018). Kostnadene er ikke justert for prisutvikling eller endringer i valutakurs.