Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:43 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 10.10.2016
Besvart: 17.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Vil statsråden klargjøre at kollektive og trygge løsninger for arbeidstid er en forventning til helseforetakene og deres arbeidsgiverforening?

Begrunnelse

Helsesektoren har sterkt behov for flere ansatte i årene som kommer. For å sikre kvalitet og pasientsikkerhet trenger vi ansatte som har trygge og helsefremmende arbeidsvilkår, arbeidsvilkår som gir mulighet til å leve normale liv ved siden av arbeidet.
Nå er det konflikt mellom arbeidsgiverforeningen og de ansatte i sektoren. Mange frykter også at forsøkene på å unngå trygge, kollektive løsninger er en generell utvikling som også vil treffe andre yrkesgrupper i sykehusene. Det gjør konflikten, og spørsmålet om kollektive ordninger, til et tema som også bestemmer kursen for å lykkes med fremtidens helsevesen i Norge.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at ansatte i helsesektoren har trygge og gode arbeidsvilkår og at pasientsikkerheten er god. Dette er grunnleggende forutsetninger for en god helsetjeneste og for å sikre at helsetjenesten har og beholder dyktige og motiverte ansatte. Arbeidstid er et arbeidsvilkår som må brukes for å sikre disse forutsetningene. Jeg er svært opptatt av at det skal være et godt arbeidsmiljø i norske sykehus både for ledere og for medarbeidere, og jeg har derfor stilt krav om at sykehusene skal ha et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt.
I dag har forskjellige yrkesgrupper i helsesektoren forskjellige måter å organisere arbeidstiden på. Arbeidskonflikten som nå er avsluttet gjaldt i hovedsak legenes arbeidstid. Det spesielle med legenes arbeidstid er blant annet at de er unntatt fra flere av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjennom tariffavtalene mellom Spekter og Akademikerne med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd.
Spørsmålet stortingsrepresentant Bergstø stiller er et spørsmål om hvordan arbeidstid skal organiseres ved helseforetakene. Dette er forhold som helseforetakene og arbeidsgiverforeningen deres, og tillitsvalgte og deres fagforeninger må løse sammen for alle de forskjellige yrkesgruppene som jobber i helseforetakene. Dette er en viktig del av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, et samarbeid som jeg er opptatt av å verne om.
Spekter og Akademikerne har valgt å avtale unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid i avtalene som er blitt gjenstand for forhandlinger, mekling og arbeidskonflikt. Det er derfor Spekter og Akademikerne og deres medlemmer som må bli enige om hvordan dette unntaket skal gjennomføres. Arbeidskonflikten i sykehusene ble avsluttet 11. oktober 2016 og saken skal behandles av Rikslønnsnemnda. Kjennelsen som Rikslønnsnemnda til slutt treffer får virkning som tariffavtale mellom partene. Det er Spekter og Akademikerne som er partene i saken for Rikslønnsnemnda og som skal fremlegge sine synspunkter før nemnda treffer sin kjennelse. Som helse- og omsorgsminister er jeg ikke part i avtalene eller arbeidskonflikten, og heller ikke i Rikslønnsnemndas behandling av saken.