Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:58 (2016-2017)
Innlevert: 13.10.2016
Sendt: 13.10.2016
Besvart: 17.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvor mye er avsatt i statsbudsjettet til å realisere en satsing på lønnstilskudd for flyktninger, og hvor mange flyktninger anslår regjeringen kan komme inn i arbeidslivet som følge av satsinger i budsjettet?

Begrunnelse

Statsråden har uttalt at regjeringen ønsker å få flere flyktninger inn i arbeidslivet. LO og NHO har pekt på at for å få til dette trengs en massiv satsing på lønnstilskudd. Gjennom en slik satsing kan også næringslivet ta sin del av dette store ansvaret.
Jeg ber om at svaret oppgis i antall lønnstilskudd eller i mill. kr. for 2017.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringen vil legge til rette for at flere innvandrere med fluktbakgrunn raskere kan delta i arbeidslivet og bli i stand til å forsørge seg selv gjennom egen inntekt. I Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk presenteres strategier og tiltak som skal understøtte dette. Satsingen følges opp i statsbudsjettet for 2017, jf. Prop. 1 S (2016-2017).
Regjeringen har foreslått å styrke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 1000 flere plasser for ledige i 2017 sammenlignet med Saldert budsjett 2016. Året før ble tiltaksressursene i Arbeids- og velferdsetaten økt med 4000 plasser. Ledige innvandrere fra land utenfor EØS er en prioritert gruppe ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak.
Innenfor tiltaksbevilgningen er Arbeids- og velferdsetaten gitt betydelig frihet til selv å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessig med tanke på overgang til arbeid for den enkelte. Bruken av tiltak skal tilpasses den enkelte arbeidssøkers behov og situasjonen på arbeidsmarkedet. Ønsket om økt fleksibilitet knyttet til etatens tiltaksbruk er videreutviklet gjennom forslag til endring i styringen av arbeidsmarkedstiltak, jf. Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet og Prop 1 S. (2016-2017).
Det avsettes ikke fra sentralt hold midler til satsing på enkelttiltak i statsbudsjettet. Derfor er det heller ikke mulig for meg å oppgi antall eller midler fordelt på enkelttiltak i 2017.
Representanten Andersens spørsmål omhandler spesifikt tiltaket lønnstilskudd. Lønnstilskudd er et virkemiddel som har vist god effekt på overgang til arbeid, blant annet for innvandrergrupper. Tilskuddet skal bidra til kompensasjon for lavere produktivitet og redusere arbeidsgiveres risiko ved å ta inn personer som har problemer med å få jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Arbeids- og sosialdepartementet har signalisert at lønnstilskudd bør benyttes mer, og ser positive utviklingstrekk. Per august i år deltok om lag 2 400 på ordningen med varig eller tidsubestemt lønnstilskudd. På den midlertidige eller tidsavgrensede ordningen deltok det på samme tidspunkt ca. 5 400 arbeidssøkere. Sammenliknet med for ett år siden har antall deltakere på den midlertidige ordningen økt med 1 700 deltakere, mens antall deltakere på den varige ordningen har ligget stabilt.
Økt bruk av lønnstilskudd er en viktig komponent i satsingen på et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger som har med seg en kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet. Hurtigsporet skal iverksettes av Arbeids- og velferdsetaten i 2017, i samarbeid med kommunene og innenfor rammene av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Partene i arbeidslivet har vært med på å utvikle innretningen av hurtigsporet, og har også forpliktet seg til aktivt å bidra til framskaffelse av relevante tiltaksplasser. En samarbeidserklæring mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om raskere integrering av innvandrere med fluktbakgrunn i arbeidslivet ble undertegnet i mai 2016.
Det legges opp til en styrking av Arbeids- og velferdsetaten med 13 mill. kroner i 2017 til gjennomføring av hurtigsporet, jf. Prop 1. S (2016-2017). For å legge til rette for økt bruk av lønnstilskudd er etaten i forbindelse med satsingen også bedt om å vurdere ev. muligheter for forenklet forvaltning av lønnstilskuddsordningen og å sikre informasjon til bedrifter og arbeidsgivere, bl.a. om NAVs virkemiddelapparat.
Denne satsingen, sammen med annen integreringsfremmende innsats, skal legge til rette for at flere flyktninger raskere skal få brukt sine ressurser i arbeidslivet. Jeg deler representanten Andersens vurdering når han, i begrunnelsen for sitt spørsmål, viser til at satsingen på lønnstilskudd også kan få næringslivet til å ta sin del av dette store ansvaret. Skal vi lykkes, er vi til syvende og sist avhengig av at virksomhetene åpner sine dører og gir flyktningene en sjanse til å bidra i arbeidslivet.