Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:109 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I forslag til statsbudsjett skriver regjeringen at Veterinærinstituttet skal "prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (fiskeoppdrettsmeldinga).
Mener statsråden med dette at forskning som ikke understøtter målene i meldinga ikke skal prioriteres?

Begrunnelse

I Prop. 1 S (2016–2017) under Post 50 Tilskudd til Veterinærinstituttet skriver regjeringen:

"I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett."

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Nei, selvsagt ikke.
I forslag til statsbudsjett står det at Veterinærinstituttet skal bidra til god beredskap, fiskehelse, mattrygghet og en bærekraftig forvaltning av havbruk og villfiskbestander gjennom forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering og rådgiving.
Under overskriften for prioriteringer i forslag til budsjett løftes det som skal ha særskilt oppmerksomhet i 2017 frem. For Veterinærinstituttet innebærer dette at de i tillegg til å fortsette å følge opp de løpende oppgavene nevnt ovenfor, som er nødvendig for å nå regjeringens langsiktige mål og strategier for fiskeri- og havbrukspolitikken innenfor fiskehelse (og på enkelte områder innen sjømattrygghet), skal prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St 16. (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Hovedmålet med Meld. St. 16 (2014-2015) er økt verdiskaping basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Veterinærinstituttet sitt bidrag til kunnskap om fiskehelse, samt introduksjon og spredning av sykdommer er viktig for å nå målet. I 2017 vil dette blant annet omfatte videre arbeid med å utvikle modellen for å anslå risiko for uakseptabel påvirkning av lakselus på villaks, samt utfordringer knyttet til resistens mot midler for bekjempelse av lakselus.
Å fortsette å følge opp regjeringens langsiktige mål og strategier for fiskeri- og havbrukspolitikken innebærer at forskningen innen instituttets kjerneområder skal videreføres. Det betyr at forskning som ikke knytter seg direkte til målene som er satt i Meld- St. 16 (2014-2015), men som bidrar til god beredskap, fiskehelse, mattrygghet og en bærekraftig forvaltning av havbruk og villfiskbestander fortsatt skal prioriteres.