Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:117 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 25.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Hvilke tanker har statsråden om finansieringsplanen for Saemien Sijte, skal hele prosjektet finansieres av tippemidlene?

Begrunnelse

I fjor fikk ikke Saemien Sijte noen midler over statsbudsjettet, men fikk 3,5 millioner fra tippemidlene. Heller ikke i år har regjeringen foreslått penger over statsbudsjettet, men 5. oktober kunne vi lese på NRK.no at stortingsrepresentant Elin Agdestein fra Høyre lover 6 millioner - også disse hentet fra tippemidlene.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Innledningsvis vil jeg presisere at Stortinget i budsjettforliket om statsbudsjettet for 2015 vedtok å bevilge 3 mill. kroner til oppstart av nytt, redusert forprosjekt for Saemien Sijte. Prosjektet om nytt forprosjektet fikk altså 3 mill. kroner i statsbudsjettet for i fjor, og midlene ble bevilget over kap. 2445 Statsbygg, post 30, Prosjektering av bygg.
Arbeidet med forprosjektet pågår, og Kulturdepartementet har høsten 2016 bevilget 6 mill. kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til å ferdigstille forprosjektet. Dette er et ekstraordinært tilskudd som sikrer at det kan være full fremdrift i arbeidet med forprosjektet både i 2016 og 2017.
Beslutningen om å tildele 6 mill. kroner fra spillemidlene til å ferdigstille forprosjektet for Saemien Sijte har ingen påvirkning på valg av finansieringsmodell for prosjektet som helhet.
Den gjeldende prosedyren for samiske kulturbygg er at de skal bygges av Statsbygg gjennom husleieordningen i staten, hvis det skal ytes statlig bidrag. Prosjektet om Saemien Sijte følger denne modellen, og planlegges realisert som et ordinært prosjekt innenfor husleieordningen i staten.
I tråd med regelverket for behandling av ordinære prosjekter innenfor husleieordningen i staten, vil spørsmålet om å fremme startbevilgning og igangsetting av selve byggeprosjektet legges frem for Stortinget på ordinær måte. Investeringsmidler og kostnadsrammen til bygging av ordinære prosjekter innenfor husleieordningen fremmes normalt over statsbudsjettets kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter. Det vil imidlertid først være når forprosjektet er ferdigstilt at det kan tas stilling til gjennomføringen.