Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:168 (2016-2017)
Innlevert: 01.11.2016
Sendt: 01.11.2016
Besvart: 07.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I budsjettproposisjonen for 2017 er det foreslått en bevilgning til Autosys-prosjektet med 205,6 mill. kr.
Hvor mye av dette beløpet er kontraktsfestede bindinger for 2017, og hva vil konsekvensen være om bevilgningen for 2017 til Autosys reduseres med hhv. 25, 50 og 75 mill. kr?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Autosys prosjektet finansieres innenfor Statens vegvesens budsjett, og det er foreslått 205,6 mill. kr til å videreføre arbeidet i 2017 for å kunne følge godkjent fremdriftsplan.
Innledningsvis vil jeg vise til at styrings- og kostnadsramme for prosjektet i sin helhet ble godkjent i forbindelse med Stortinget sin behandlingen av Prop. 1 S (2015-2016), etter en forutgående KS2 gjennomgang.
Statens vegvesen opplyser at med en reduksjon på 25 mill. kr. vil den neste leveransen om godkjenning av kjøretøy trolig kunne gjennomføres ihht. plan. Prosjektet vil deretter måtte replanlegges. Dette innebærer at videre leveranser knyttet til registrering av kjøretøy ikke vil kunne igangsettes før prosjektet er replanlagt. Reduseres rammen med 50 eller 75 mill. kr. må prosjektet stoppes nå og replanlegges umiddelbart.
En replanlegging vil for alle tre alternativ innebære en kostnad i størrelsesorden 30-50 mill. kr. og en ny oppstart vil i seg selv innebære ytterligere en direkte kostnad på ca. 40 mill. kr. og prosjektet vil bli utsatt fra ½ til over 1 år. I og med at det er inngått kontrakt med ny leverandør for videre arbeider, er det også kontraktuelle utfordringer knyttet til en slik utsatt fremdrift. Videre vil det være risiko knyttet til at eksisterende system da vil måtte driftes lengre.
Redusert budsjettramme for 2017 vil således både øke totalkostnadene og forlenge utviklingstiden for prosjektet, med den risiko det medfører.