Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:170 (2016-2017)
Innlevert: 02.11.2016
Sendt: 02.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I regelverket Helseanførsler i asylsaker, i avsnitt «4. Kravet til lidelsens alvor punkt «4.2 Psykiske lidelser», står kun diagnoser som rammer voksne og sjelden eller aldri blir gitt til barn. Skal hensynet til barn ivaretas slik vi etter barnekonvensjonen er forpliktet til, må lista endres, slik at også alvorlige lidelser som rammer barn kommer med. Legeforeningen påpeker at alvorlig syke barn kan bli sendt ut grunnet mangelfullt regelverk.
Vil Statsråden ta initiativ til å endre lista?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Spørsmålet knytter seg til Utlendingsdirektoratets (UDI) interne melding «Helseanførsler i asylsaker» (UDI IM 2013-004). Jeg mener internmeldingen gir en god veiledning i hvordan helseanførsler knyttet til barn skal håndteres i samsvar med utlendingsloven og våre internasjonale forpliktelser, herunder barnekonvensjonen.
Punkt 4 i UDIs internmelding gir generelle utgangspunkter og retningslinjer for vurdering av hvor alvorlig en fysisk eller psykisk lidelse må være for å danne grunnlag for oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. Om hva som kan anses som «alvorlig sinnslidelse» står det i punkt 4.2 i internmeldingen: «Det vil typisk kunne omfatte alvorlige psykiatrisk diagnoser som schizofreni, bipolar lidelse, paranoid psykose og alvorlig personlighetsforstyrrelse.»
Dette gir kun eksempler på hvilke psykiske lidelser som alene vil kunne bli ansett som tilstrekkelig alvorlige. Det fremgår av formuleringen at det ikke dreier seg om en uttømmende liste, og den blir heller ikke forstått slik i praksis. Andre psykiatriske lidelser enn de som eksplisitt er nevnt kan dermed være omfattet. Det vil også gjelde diagnoser som kan være mer typiske for barn.
Internmeldingens punkt 6 omtaler særskilte hensyn og utgangspunkt for vurdering av sykdom, både fysisk og psykisk, hos barn, og det understrekes her at hensynet til barnets beste, jf. Barnekonvensjonen art. 3, skal være et grunnleggende hensyn. I samsvar med det som følger av utlendingsloven § 38 tredje ledd annet punktum presiserer UDI i internmeldingen at terskelen for å gi opphold i Norge på grunnlag av barns sykdom skal være noe lavere enn ved tilsvarende sykdom hos voksne, herunder at det ikke blir stilt samme krav til sykdommens alvorlighetsgrad for barn som for voksne. Dette innebærer at det kan gis tillatelse til barn på grunnlag av andre og mindre alvorlige diagnoser enn for voksne.
Jeg understreker også at sykdom som ikke i seg selv gir grunnlag for opphold, kan inngå i de helhetsvurderingene utlendingsforvaltningen må gjøre for å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at barnet gis oppholdstillatelse i Norge. Det gjelder også mindre alvorlige psykiatriske diagnoser hos barn.