Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2016-2017)
Innlevert: 03.11.2016
Sendt: 03.11.2016
Besvart: 11.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva gjør samferdselsministeren for å sikre lørdagsombæring av aviser i tråd med vedtaket som ble gjort på Stortinget?

Begrunnelse

Komiteen har vedtatt:

«Komiteen er opptatt av å sikre lørdagsombæring av aviser. Selv om mange aviser kan distribueres digitalt, er lørdagsavisen fremdeles viktig særlig for de mange lokalavisene. Komiteen er fornøyd med at det legges opp til en hjemmel i loven for å forskriftsregulere krav til leveringsplikt på lørdager i områder der det ikke eksisterer noe alternativt avisdistribusjonsnett. Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet.»

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den nye postloven trådte i kraft fra 1. januar 2016. Den tar hensyn til utviklingen i det norske postmarkedet, hvor brevvolumet de siste ti-femten årene er kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager var etter hvert så lite at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post.
Da Stortinget vedtok postloven ble det lagt til grunn at departementet skulle legge til rette for fortsatt distribusjon av aviser på lørdager. Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager i Norge. Avisenes egne avisbudnett har sørget for at mesteparten av dette har kommet frem til abonnentene. I enkelte områder har dog Posten vært eneste distributør. Og enkelte steder har lørdagsavisen kommet først på mandagen.
For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon i de områdene der det ikke eksisterte noe alternativt avisdistribusjonsnett, la Regjeringen og Stortinget opp til at distribusjon skal bekostes over statsbudsjettet. Det var samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere fortransporten selv, altså transport fra trykkeriet til distribusjonssted for avisbudene.
I tråd med oppdraget fra Stortinget om å sørge for avisdistribusjon på steder der det ikke er avisbudnett, har departementet avholdt en anbudskonkurranse. Omfanget av anbudet ble definert av de behovene som avisene/mediehusene rapporterte inn til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Anbudskonkurransen ble vunnet av selskapet Kvikkas AS. Kontrakten mellom Samferdselsdepartementet og Kvikkas omfatter utdeling av rundt åtte prosent av lørdagsaviseksemplarene i abonnement, dvs. rundt 80 000 eksemplarer. Det er viktig å minne om at kontrakten ville hatt samme omfang uansett hvilket selskap som hadde vunnet anbudskonkurransen.
Erfaringene fra første lørdagen med distribusjon viser at innfasing av nytt system ikke har vært problemfritt. Det har vært oppstartsproblemer. Det er flere grunner til dette, og jeg vil søke å belyse dette i det følgende.
I tråd med oppdraget fra Stortinget skal anbudet dekke distribusjon av aviser i de områder uten geografisk dekning fra avisenes egne avisbudnett. Det betyr at en del steder er det ikke Kvikkas, men avisene selv som har overtatt distribusjonen av lørdagsaviser. For å sikre en god avgrensing av ansvaret fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet høsten 2015 i oppdrag å kartlegge det geografiske dekningsområdet. Forutsetningene i anbudet og rammene i kontrakten bygger på opplysninger som ble gitt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra avisenes distribusjonsselskap Helthjem om hvilke områder de hadde lørdagsdistribusjon av aviser. Helthjem oppga høsten 2015 sitt dekningsområde for lørdagsomdeling av aviser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Dette ble lagt til grunn for utarbeidelsen av anbudsgrunnlaget.
I løpet av høsten 2016 har det kommet frem at Helthjem oppga et dekningsområde i 2015 for egne bud som var større enn det som nå viser seg å være reelt. Som et eksempel viste det seg at Helthjem manglet avisbuddekning blant annet i Finnmark, og det var informasjon som via omveier ble kommunisert til departementet først 26. oktober, altså bare 10 dager før Kvikkas skulle starte sin omdeling. Departementet inngikk derfor en tilleggskontrakt med Kvikkas om blant annet dekning av resten av Finnmark, og andre adresser som det var blitt kjent at avisenes bud likevel ikke dekket.
Departementet har, sammen med avisene og Kvikkas, fortløpende jobbet aktivt for å fylle slike hull og øke antall eksemplarer som når frem til abonnentene. Dekningsområdet til Kvikkas er justert, innleveringstider er endret og noen nye innleveringspunkter er opprettet. Til sammen har dette, etter det jeg har fått opplyst, ført til at mer enn 90 prosent av lørdagsavisene til abonnenter i Kvikkas' dekningsområde nå kan komme frem fra trykkeri til abonnent. Det vil fremover bli jobbet aktivt for ytterligere å øke andelen aviser som kommer frem i Kvikkas` område.
Datafeil er et annet område som har blitt avdekket og som aktørene nå arbeider for å rette opp i. Dette er viktig for at Kvikkas skal ha mest mulig riktige lister for hvem de skal levere aviser til. Som eksempel har jeg fått opplyst at feil fra avisenes IT-leverandør i enkelte områder har ført til dobbelføring av abonnenter slik at Kvikkas ikke hadde tilstrekkelig antall aviser å dele ut. Feilen fordelte seg hovedsakelig langs postnumre i Møre og Romsdal, samt områdene ved Namsen i Nord-Trøndelag. Dette vil, etter det jeg er gjort kjent med, bli rettet opp til lørdag. Andre typer feil kan oppstå slik det også tidligere har vært i denne sammensatte og dynamiske sektoren. Eksempler på feil som skjedde denne første lørdagen er forsinket levering fra et trykkeri og i et annet tilfelle et forsinket fly til Mo i Rana. Når det gjelder avisene som nådde frem til Kvikkas og i riktig antall, har departementet fått opplyst at de langt fleste av Kvikkas` bud gjorde en god jobb med å fordele avisene den første lørdagen. Kvikkas arbeider med å forbedre dette ytterligere, og har tatt tak i de områdene der budene ikke fungerte. I tillegg er det en problemstilling knyttet til utlevering av aviser levert i Post i butikk og i postbokser. Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Helthjem og Kvikkas har dialog med Posten om å finne løsninger på dette.
Som nevnt ovenfor har Kvikkas ikke ansvar for alle områder hvor Posten har delt ut lørdagsaviser. En del områder er også dekket av avisenes egne bud. Problemene i disse områdene ligger derfor utenfor oppdraget og de kostnadsrammene Stortinget har forutsatt. Departementet jobber likevel tett med MBL for å se om vi kan finne gode løsninger sammen også her. Jeg har hatt møter med både MBL og Helthjem, og er glad for at avisene for kort tid siden opprettet et eget prosjekt ("Prosjekt Lørdag") som nå jobber på vegne av avisene og har tett dialog med både Kvikkas og Posten for å forsøke å løse de oppstartsproblemene som har oppstått. Jeg opplever at det er god dialog mellom departementet, MBL, Helthjem, Kvikkas og Posten. Alle parter jobber for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin og at oppstartsproblemene skal løses raskest mulig.