Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:208 (2016-2017)
Innlevert: 09.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Av tabell 5.26 side 150 i Prop. 1 S (2016-2017) framgår det at pensjonspremie til Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF samlet sett beløper seg til 273 mill. kroner i 2017.
Hvordan ville denne pensjonspremien fordelt seg på kap. 1350 post 23, 25, 30 og 31 dersom Jernbaneverket videreføres som organisasjon i 2017?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dersom Jernbaneverket ble videreført som organisasjon ville beløpet på 273 mill. kr ikke bli belastet noen av postene 23, 25, 30 eller 31 på kap. 1350. Pensjonskostnadene ville da bli belastet Arbeids- og Sosialdepartementets budsjett, jf. kap./post 612/01.