Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:213 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Besvart: 18.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva har departementet gjort for å kvalitetssikre at Kvikkas AS faktisk ville være i stand til å levere de tjenestene de har fått konsesjon for, og hva vil statsråden nå gjøre for å sikre at lørdagsavisene kommer frem?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet postloven før sommeren ba en enstemmig komite departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet. Lørdag i forrige uke overtok Kvikkas AS ansvaret for lørdagsdistribusjon av aviser etter Posten. Av de 634 avisene Kvikkas AS skulle levere i Valdres var det bare noen få som kom frem. Og i følge Avisa Valdres (10.11.16) har syv av ti bud sagt opp stillingen sin. I samme artikkel fremgår det at verken Kvikkas, Norpost eller Samferdselsdepartementet har kunnet gi svar på hva som har gått galt og hva som nå gjøres for å sikre at dette ikke skjer igjen. Avisa Valdres har nå gått til det skritt å etablere en nødløsning hvor abonnenter kan hente lørdagsavisa på butikker.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den nye postloven trådte i kraft fra 1. januar 2016. Den tar hensyn til utviklingen i det norske postmarkedet, hvor brevvolumet de siste ti-femten årene er kraftig redusert i konkurranse med elektronisk kommunikasjon. Mengden post på lørdager var etter hvert så liten at det ble besluttet å avslutte lørdagsomdeling av post.
Da Stortinget vedtok postloven, ble det lagt til grunn at departementet skulle legge til rette for fortsatt distribusjon av aviser på lørdager. Over en million abonnementsaviser deles ut på lørdager i Norge. I størsteparten av landet har avisenes egne avisbudnett sørget for at avisene har kommet frem til abonnentene. I enkelte områder har Posten vært eneste distributør, og noen steder har lørdagsavisen kommet først på mandagen.
For å sikre fortsatt lørdagsdistribusjon i de områdene der det ikke eksisterte noe alternativt avisdistribusjonsnett, vedtok Stortinget at distribusjon i disse områdene skal bekostes over statsbudsjettet. Det var samtidig et premiss at avisene skal bekoste og organisere fortransporten selv, altså transport fra trykkeriet til innleveringssted for avisbudene.
I tråd med oppdraget fra Stortinget om å sørge for avisdistribusjon på steder der det på tidspunktet for Stortingets vedtak ikke var avisbudnett, har departementet avholdt en anbudskonkurranse. Omfanget av anbudet ble definert av de behovene som avisene/mediehusene rapporterte inn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i løpet av høsten 2015. Konkurransen ble utlyst i januar 2016 og omfattet utdeling av rundt åtte prosent av lørdagsaviser i abonnement, dvs. rundt 80 000 eksemplarer, i et gitt geografisk dekningsområde. To aktører innga tilbud i konkurransen, Kvikkas og Posten. Anbudskonkurransen ble vunnet av Kvikkas AS. Det er viktig å minne om at kontrakten ville hatt samme omfang uansett hvilket selskap som hadde vunnet anbudskonkurransen.
I vurderingen av tilbydernes kvalifikasjoner ble en rekke forhold grundig gjennomgått, herunder at tilbyderne hadde

•Ordnende forhold mht. skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling.
•Tilstrekkelig økonomisk evne til gjennomføring av kontraktsforpliktelsene, dokumentert gjennom regnskapstall og kredittvurdering.
•Meget god teknisk gjennomføringsevne, herunder både erfaring fra oppdrag av tilsvarende art og omfang og et kvalitetssikringssystem som er implementert og i bruk, dokumentert med beskrivelser av oppdrag og referansepersoner, beskrivelser av kvalitetssikringssystem og redegjørelse for bemanning og utstyr tilbyderen ville disponere over til gjennomføring av kontrakten.

Erfaringene så langt viser at innfasing av nytt system ikke har vært problemfritt. Det har vært oppstartsproblemer, men foreløpig informasjon jeg har mottatt, tyder på at det har skjedd betydelige forbedringer fra lørdag 5. november til lørdag 12. november. De foreløpige tallene viser en forbedring på om lag seks prosentpoeng i leveringskvaliteten sammenlignet med lørdag 5. november, til en leveringspresisjon på om lag 90 prosent. Det er flere grunner til oppstartsproblemene, og jeg vil søke å belyse dette i det følgende.
I løpet av høsten har det kommet frem at Helthjem, avisenes distribusjonsselskap, i 2015 oppga at eget dekningsområde var større enn det nå har vist seg å være. For eksempel viste det seg at Helthjem manglet avisbuddekning i Finnmark. Dette var informasjon som først ble kommunisert til departementet 26. oktober, altså bare 10 dager før Kvikkas skulle starte sin omdeling. Departementet inngikk derfor en tilleggskontrakt med Kvikkas om dekning av Finnmark og andre adresser som det var blitt kjent at avisbudene likevel ikke dekket.
Denne høsten har departementet, i tillegg til utstrakt korrespondanse og telefonsamtaler, avholdt flere møter med både Kvikkas og aktørene i bransjen, for å arbeide for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin. I tillegg kommer møter mellom aktørene i bransjen som departementet har vært orientert om, men ikke deltatt på.
Departementet har, sammen med avisene og Kvikkas, fortløpende jobbet aktivt for å fylle hull i den geografiske dekningen og øke antall eksemplarer som rekker frem til abonnentene. Dekningsområdet til Kvikkas er justert, innleveringstider er endret og noen nye innleveringspunkter er opprettet. Til sammen har dette, etter det departementet har fått opplyst, ført til at mer enn 90 prosent av lørdagsavisene til abonnenter i Kvikkas' dekningsområde nå rekker frem fra trykkeri til abonnent.
De første lørdagene har det også oppstått utfordringer knyttet til vær og føreforhold, forsinkede fly og forsinket innlevering av aviser til Kvikkas. Dette er forhold som også ville rammet avisdistribusjon med Posten etter gammel ordning. Departementet ser imidlertid at det fortsatt i en overgangsperiode vil være slik at de nye avisbudene kjenner sitt distribusjonsområde dårligere enn postbudene gjør. Dette vil imidlertid bedre seg etterhvert som de nye budene opparbeider seg lokal erfaring.
Når det gjelder eksempelet fra Valdres som spørsmålsstilleren tar opp, har jeg fått opplyst at det gikk bedre 12. november enn 5. november, og at det nå er satt inn ekstra tiltak for både rekruttering og opplæring som skal sikre en bedre distribusjon fremover. Kvikkas har også, sammen med redaktøren i Valdres, organisert og forbedret distribusjon av aviser i Hedalen, Bagn og Begnadalen allerede fra førstkommende lørdag. Kvikkas har inngått en avtale på kommersielle vilkår med Valdres Media i en overgangsperiode. Dette ser ut til å være en situasjon som er fordelaktig for både avis og distributør.
Det er viktig å understreke at Kvikkas ikke har ansvar for alle områder hvor Posten tidligere delte ut lørdagsaviser. En del områder er også dekket av avisenes egne bud. Problemene i disse områdene ligger utenfor oppdraget og de kostnadsrammene Stortinget har forutsatt.
Departementet jobber imidlertid tett med avisene for å se om vi sammen kan finne gode løsninger også i disse områdene. Jeg har hatt møter med både Mediebedriftenes Landsforening og Helthjem, og er glad for at avisene for kort tid siden opprettet et eget prosjekt ("Prosjekt Lørdag") som nå jobber på vegne av avisene og har tett dialog med både Kvikkas og Posten for å forsøke å løse de oppstartsproblemene som har oppstått. Jeg opplever at det er god dialog mellom departementet, MBL, Helthjem, Kvikkas og Posten. Alle parter jobber for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin og at oppstartsproblemene skal løses raskest mulig. Jeg mottar ukentlige oppdateringer fra Kvikkas i denne oppstartsperioden og vil følge utviklingen nøye fremover.