Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:237 (2016-2017)
Innlevert: 15.11.2016
Sendt: 15.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): EUs rapporter slår fast at situasjonen i Afghanistan forverres. Av hensyn til sikkerhetssituasjonen forlenger NATO mandatet for Resolute Support-operasjonen, opprettholder den militære operasjonen og vår økonomiske støtte til afghanske sikkerhetsstyrker. UDI har foretatt nye vurderinger av Afghanistan og Somalia, der det nå anses trygt med internflukt i store deler av landene.
Kan jeg be om tilgang på de fakta og rapporter som UDI bruker som dokumentasjon på bedret sikkerhetssituasjon i begge land?

Begrunnelse

Det er helt nødvendig å få fakta og landvurderingene på bordet som kan bekrefte at det faktisk har blitt tryggere for mennesker som tvangreturneres til internflukt. I begge land er det også humanitære organisasjoner til stede på bakken som i likhet med EU, NATO og UNHCR, melder om at situasjonen er forverret.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil innledningsvis vise til mine svar til representanten av 17. juni og 15. september d.å. Av svarene fremgår det at UDIs praksisendring kom som følge av en endret (hevet) juridisk terskel for hva som skal til for å anse et område som så utrygt at personer som kommer derfra har et generelt beskyttelsesbehov. Som nevnt i tidligere svar har endringen gitt Norge en asylpraksis som er mer i samsvar med praksis i de land vi naturlig sammenligner oss med.
Når det gjelder Somalia, er departementet ikke kjent med at det har vært noen vesentlige endringer i asylpraksis i UDI det siste året. UDI mener at situasjonen i sør- og sentral-Somalia ikke er av en slik karakter at enhver står i reell fare for overgrep; sakene vurderes individuelt. Følgelig får flere søkere fra Somalia avslag på sin asylsøknad.
Når flere personer, herunder somaliske borgere, den siste tiden har mottatt varsel fra UDI om mulig tilbakekall av asylstatus i Norge, skyldes ikke dette at det nylig har skjedd en endring i vurderingen av sikkerhetssituasjonen i Somalia. Varslene om tilbakekall har sin bakgrunn i at departementet i en instruks av 30. september d.å.
(GI-14/2016) påla UDI i større grad enn tidligere å vurdere tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse dersom det i dag vil være trygt for utlendingen å vende tilbake til sitt hjemland.
Jeg minner også om at Stortinget i vår vedtok en lovendring som senket terskelen for å avslå en søknad om asyl med henvisning til muligheten for internflukt i hjemlandet.
Når det gjelder «fakta og rapporter» som ligger til grunn for UDIs praksis, er det slik at utlendingsmyndighetene ser hen til en rekke kilder når de vurderer sikkerhetssituasjonen i det enkelte land. Av særlig interesse er rapporter som den uavhengige fagenheten for landinformasjon – Landinfo – utarbeider. På deres hjemmeside (http://www.landinfo.no/) kan man finne en rekke rapporter relatert til situasjonen i henholdsvis Afghanistan og Somalia. Som eksempler på andre relevante kilder kan nevnes informasjon fra andre land vi sammenligner oss med og anbefalinger og rapporter fra blant annet UNHCR og Amnesty. Det ligger for øvrig mye informasjon om UDIs praksis og vurderinger for de enkelte land på UDIs egne hjemmesider (https://udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-praksisnotater/). Jeg har tillit til at UDI vurderer praksis fortløpende i lys av endringer i sikkerhetssituasjonen i de aktuelle opprinnelseslandene.