Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:244 (2016-2017)
Innlevert: 16.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 21.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hva er grunnen til at statsråden i sine regnestykker ikke inkluderer helt åpenbart sentrale elementer i det som omtales som kommunesektorens handlingsrom?

Begrunnelse

Statsråden har ved flere anledninger påstått at handlingsrommet i kommunesektoren er større med sittende regjering enn med forrige regjering. Statsråden tar da ikke hensyn til at skatteinntektene for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2011 og 2012 ble oppjustert med til sammen 3,5 mrd. kroner eller at skatteinntektene i revidert nasjonalbudsjett 2014 ble nedjustert med 1,2 mrd. kroner.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Figur 3.1 i Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet dokumenterer det økonomiske handlingsrommet for kommunesektoren i budsjettforslagene i perioden 2011–2017. Handlingsrommet defineres som hvor stor del av veksten i frie inntekter som kommunesektoren sitter igjen med etter at utgifter til demografi, pensjon og særskilte satsinger er dekket. Figuren viser et klart større handlingsrom for kommunesektoren samlet sett i perioden 2014–2017 sammenliknet med perioden 2011–2013.
Tallgrunnlaget i figuren bygger på opplysninger gitt i de årlige budsjettproposisjonene (Prop. 1) for respektive år. Figuren er derfor et uttrykk for regjeringens prioritering av kommunesektoren i budsjettforslaget for det enkelte år. Figuren tar ikke hensyn til endringer i økonomiske rammebetingelser gjennom budsjettåret, eksempelvis opp- eller nedjusteringer av skatteanslag, deflator eller bevilgningsendringer. Dette er gjennomført konsekvent for alle år som figuren dekker.
Når vi ser på den faktiske utviklingen i frie inntekter, var den gjennomsnittlige oppgavekorrigerte realveksten for kommunene 2,2 pst. i perioden 2013–2016, mens den for perioden 2009–2013 var 1,4 pst. Ser vi på realveksten per innbygger, var den i gjennomsnitt 1,1 pst. i perioden 2013–2016, mot 0,1 pst. i perioden 2009–2013.
Oppsummert viser tallene at handlingsrommet er større for kommunene under denne regjeringen enn under den forrige. Det gjelder både når vi ser på hva de ulike regjeringene har lagt opp til i de årlige budsjettene, og hva den faktiske veksten i frie inntekter har blitt.