Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:252 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I Dagbladet 27. juni 2016 sier Politidirektør Odd Reidar Humlegård at han har gjennomført 1049 beredskapstiltak etter terroren 22. juli 2011.
Kan statsråden fremskaffe en liste over disse tiltakene, ledsaget av en kort redegjørelse for hva de ulike tiltakene innebærer?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet (POD) har i likhet med en rekke beredskapsaktører iverksatt et stort antall tiltak etter terrorangrepene mot Norge i 2011. Tiltakene er av ulik karakter og omfang. En del av disse tiltakene er kjent, mens andre er unntatt offentlighet. Til sammen gjør disse tiltakene at Norge er bedre rustet til å håndtere kritiske hendelser nå enn for fem år siden.
Politidirektøren redegjorde for hvilke tiltak som er igangsatt eller gjennomført i forbindelse med åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 6. juni 2015. Der sa han blant annet dette:
"Endringsprogrammets sluttrapport fra i fjor viser at politidistrikt og særorgan har gjennomført eller igangsatt 1 046 tiltak – alt fra kjøp av ny politibåt for å styrke beredskapen lokalt, til innføring av nye tjenestelister som gir bedre politidekning når politiet trengs, til lokale lederutviklingsprogram. Det viser, etter mitt skjønn, både gjennomføringsevne og økt risikoerkjennelse."
Hele Politidirektørens redegjørelse finnes på denne linken, hvor han nevner flere konkrete endringer etter 22. juli:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/referater/hoeringer/2014-2015/h150606.pdf

Ifølge Politidirektoratet knytter referansen til 1046 tiltak til en kartlegging fra oktober 2014 av pågående tiltak i politidistriktene etter 22. juli 2011. Denne kartleggingen inneholder tiltak som delvis overlapper mellom ulike politidistrikt, hvor flere distrikt har igangsatt samme tiltak etc. Det er for eksempel etablert lederutviklingsprogram i flere distrikter.

Tiltakene er bygget opp rundt PODs og Endringsprogrammets 5 hovedsatsinger:

•Kapasitet, bemanning og ressurs
•Teknologi
•Kommunikasjon og samhandling
•Kompetanse, trening, øving og læring
•Styring, ledelse og kultur

Av eksempler på tiltak nevnes:

•Øvelser, varslede og ikke varslede
•Styrking av operasjonssentralene
•Økt trening og planlegging opp mot "Skyting pågår", PLIVO
•Nabohjelpavtaler i forhold til OPS
•Sentralt ukeskurs for samtlige staber i politi-Norge
•Oppdatere planverk
•Kommunikasjonsstrategier
•Sambandsprosedyrer
•Tjenestelister opp mot risiko og oppgavemengde
•Lederutviklingsprogram
•Erfaringslæring

Tiltak som er iverksatt omfatter blant annet ledelse, organisering, polititaktikk, metode-bruk, mannskaps- og flåtestyring, beredskapsordninger, utstyr, kommunikasjons-løsninger, kompetanseheving, samarbeid med andre beredskapsaktører, trening, øvelser mv. En rekke tiltak er iverksatt blant annet når det gjelder politiets nasjonale beredskapsressurser herunder personell og utstyr. Nærmere detaljer knyttet til dette er unntatt offentlighet og/eller gradert informasjon.