Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:263 (2016-2017)
Innlevert: 18.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 25.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden imøtekomme ønsket om utsettelse av innføring av ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, og vil saken komme til politisk behandling i Stortinget?

Begrunnelse

Miljødirektoratets høringsnotat om forslag til ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt har skapt bekymring i næringen. Mange har uttrykt uro over hva konsekvensene vil være og behov for å gå grundig inn i forslaget for å få mulighet og tid til å overskue konsekvensene. Norske Reindriftsamers Landsforbund har sendt brev til departementet og bedt om å få fristen utsatt. Departementet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Det forslaget til erstatningsordning for tamrein som nå har vært ute på høring, bygger på en utredning om ny tamreinerstatning fra 2011. I denne utredningen ble det foreslått omlegging til en ny kunnskapsbasert erstatningsmodell basert på rovviltfaglige og reindriftsfaglige beregningsmodeller. Utredningen i 2011 ble gjort av en prosjektgruppe nedsatt av daværende Direktoratet for naturforvaltning på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Gruppen som la fram utredningen var bredt sammensatt med representanter fra miljø- og reindriftsforvaltningen og fra reindriftsnæringen (Norske Reindriftssamers Landsforbund). Det var en samlet prosjektgruppe som la fram rapporten i 2011. Det ble også gjennomført en høring av utredningen i 2012, der alle berørte fikk anledning til å uttale seg.
Forut for høringen som nå er gjennomført, er det gjort et grundig arbeid. Blant annet har departementet i juni i år hatt møte med både Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund om forskriftsutkastet som førte til at det ble gjort visse endringer i forslaget før høringen. Det er Miljødirektoratet som har gjennomført høringen av forskriften og som på bakgrunn av denne vil fremme et forslag til ny forskrift overfor departementet. Når Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund nå har bedt om ytterligere tid til å vurdere forslaget, er jeg innstilt på at det skal gis noe utsettelse og at Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund vil få varsel om dette i nær fremtid.
Det er Klima- og miljødepartementet som har myndighet til å vedta ny forskrift om tamreinerstatning. Stortinget er ved flere anledninger blitt orientert om arbeidet med ny erstatningsordning, senest gjennom budsjettforslaget for 2017.