Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:282 (2016-2017)
Innlevert: 22.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): I en interpellasjon til statsråden fra Jan Bøhler om virkningene av sexkjøpsloven, debattert 26.mars 2015 sa Justisministeren følgende: "Men regjeringen har altså forpliktet seg til å legge fram en stortingsmelding som grunnlag for en god debatt på området".
Når kan det forventes at en slik stortingsmelding vil legges fram for Stortinget?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet leder arbeidet med å utarbeide en stortingsmelding om prostitusjon. Hensikten er å gi Stortinget et godt og grundig bakgrunnsmateriale for å drøfte behovet for endringer.
En stortingsmelding vil gi oversikt over dagens prostitusjonsmarkeder og beskrive organiseringen av virksomheten. Meldingen vil videre beskrive livssituasjonen for aktørene og redegjøre for de forebyggende, skadereduserende og rehabiliterende helse- og sosialfaglige innsatser som retter seg mot personer i prostitusjon. Politiets strategier vil vies plass. Erfaringer fra de nordiske og andre relevante land må drøftes.
Arbeidet berører mange departementers ansvarsområder og omfatter også krevende prinsipielle problemstillinger. Det er videre nødvendig å innhente synspunkter fra myndigheter og organisasjoner på feltet, samt fra personer i prostitusjon.
Jeg nevner også at Amnesty International i mai 2016 offentliggjorde en rapport om Norges lovgivning og praksis på prostitusjonsfeltet. Rapportens konklusjon er at vår lovgivning og håndhevningspraksis har svært negative konsekvenser for personer som selger sex. Rapporten berører ikke bare forbudet mot kjøp av sex, men hele regelverket og den håndhevingspraksis som påvirker livssituasjonen til personer i prostitusjon. Amnesty anbefaler at det lages en stortingsmelding der det fremlegges forslag om lov- og regelendringer som kan sikre menneskerettighetene til personer som selger sex. Rapporten fra Amnesty krever at vi går enda grundigere inn i menneskerettslige problemstillinger.
Med dette som bakgrunn er det etter min oppfatning behov for en omfattende og grundig stortingsmelding, som vurderer en rekke forhold av betydning for hvordan politikken bør utformes på området. Samlet sett vil arbeidet derfor ta noe lengre tid enn tidligere forutsatt. Det er foreløpig ikke mulig å gi en endelig dato for når meldingen kan legges frem for Stortinget.