Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:283 (2016-2017)
Innlevert: 22.11.2016
Sendt: 23.11.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 30.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Vil statsråden foreta seg noe for å sikre at barnekonvensjonen overholdes og at barn på asylmottak får en god og verdig behandling i forbindelse med nedleggelser og omorganisering av asylmottak?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Stavanger Aftenblad 22.11.2016 om at 106 barn ved asylmottak i Rogaland måtte flytte. KrF har stor forståelse for at det er behov for endringer i mottaksstruktur og mottakskapasitet. Samtidig bør det være rom for fleksibilitet fra utlendingsforvaltningens side, som gjør at man bedre kan ivareta svært utsatte og sårbare barn.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret for etablering, drift og nedleggelse av asylmottak til Utlendingsdirektoratet (UDI). Ettersom det så langt i år har kommet langt færre asylsøkere enn antatt, har det vært overkapasitet i både ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. I denne situasjonen må UDI løpende vurdere behovet for å redusere den totale mottakskapasiteten, og UDI har som en følge av dette lagt ned flere asylmottak i løpet av høsten. Når et mottak nedlegges, må beboerne flytte til nye mottak. Dette er en omfattende og utfordrende prosess, ikke minst i saker der barn er involvert.
I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Dette fremgår både av Norges menneskerettslige forpliktelser etter FNs barnekonvensjon og av nasjonale bestemmelser.
Når et mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned, er det derfor viktig at det aktuelle regionkontor i UDI foretar en kartlegging av beboerne, i tett dialog med de mottaksansatte, med sikte på å ivareta barnas behov gjennom hele prosessen. Asylmottakene har også et kontraktsfestet ansvar for å iverksette målrettede tiltak som bidrar til en trygg, forutsigbar og meningsfylt hverdag for barn og unge under mottaksoppholdet, også dersom mottaket nedlegges.
Mottakene skal ha et særlig fokus på barn og ungdoms rettigheter og behov, ikke minst når et barn overføres fra et mottak til et annet. Mottakene skal legge til rette for at barn som overføres til et nytt mottak, får ha normal kontakt med barn og ungdom i lokalmiljøet, samt at barna har mulighet til å delta i aktiviteter utenfor mottaket. UDI tilstreber også at barn som har utviklet et vennskapsforhold under mottaksoppholdet og som har fremmet et ønske om å bli overført til det samme mottaket, så langt som mulig skal få ønsket innvilget.
I UDIs rundskriv er det definert nærmere kriterier for flytting mellom asylmottak. Barn som ønsker å flytte til bestemte mottak grunnet nærhet til familie, kan søke om flytting til disse mottakene. Normalt får beboeren en ukes varsel før vedkommende flyttes til et nytt mottak. Mottakene forsøker likevel, så langt det lar seg gjøre, å varsle om flyttinger tidligere der barn er berørt. Dette ikke minst for at overgangen til ny skole skal bli så god som mulig. UDI tilstreber også å flytte barna til mottak så nær som mulig til det mottaket som skal legges ned.
UDI har et særlig fokus på kvalitet og tett oppfølging i mottak for enslige mindreårige, blant annet gjennom regelmessige tilsyn hvor omsorgsperspektivet blir tillagt stor vekt. UDI har i år fått bevilget 48,5 mill. kroner til å styrke bemanningen og den barnefaglige kompetansen i mottak for enslige mindreårige asylsøkere, der et av formålene er å forbedre arbeidet med å identifisere og følge opp enslige mindreårige asylsøkere med særskilte oppfølgingsbehov. Et slikt oppfølgingsarbeid er ikke minst viktig for enslige mindreårige asylsøkere som blir overført til nye mottak. Regjeringen har foreslått å videreføre denne bevilgningen for 2017.
Jeg har stor tiltro til at UDI etterlever min forventning om at hensynet til barnas beste ivaretas, og at UDI strekker seg langt for å ta hensyn til barns ønsker og behov når asylmottak nedlegges eller omorganiseres.