Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:298 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Noen eldre har verken mulighet til eller ønsker å bruke digitale tjenester. Det er ikke rimelig å kreve at mennesker som nærmer seg både 90 og 100 skal bli digitale. SV har fått henvendelser fra alderspensjonist som har fått beskjed fra NAV om å skaffe seg PC eller I Phone for å kunne gå inn på Dine utbetalinger, istedenfor å få brev som før.
Medfører det riktighet at NAV kan nekte alle, uansett alder og førlighet, å få sine utbetalinger dokumentert pr brev som før?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: eForvaltningsforskriften, som er et viktig virkemiddel i regjeringens digitaliseringsstrategi, stadfester at digitale nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. Dette gjelder selvsagt også for Arbeids- og velferdsetatens tjenester. Privatpersoner kan reservere seg mot å motta "viktige meldinger" elektronisk. Viktig melding er alle enkeltvedtak og opplysninger som kan ha betydning for personens rettsstilling, eller meldinger som det av andre grunner er nødvendig å sikre at vedkommende mottar. De som har reservert seg mot digital post, vil fortsatt motta slike viktige meldinger fra Arbeids- og velferdsetaten på papir.
Arbeids- og velferdsdirektøren har vurdert det slik at utbetalingsinformasjon ikke er en «viktig melding» som krever at brukeren har rett til å reservere seg mot digital post. Bakgrunnen er at utbetalingsmeldinger ikke er enkeltvedtak eller har betydning for selve behandlingen av saken, og de anses derfor ikke som viktige meldinger i henhold til Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at brukere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger og tilleggsstønader kun vil få utbetalingsinformasjon digitalt på Ditt NAV med virkning fra september 2016 og at det samme gjelder for pensjon og uføretrygd fra november 2016.
Jeg er blitt forsikret om at de som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, kan henvende seg til NAV kontaktsenter og få utbetalings-opplysningene lest opp. Dersom bruker har behov for det, kan det da også avtales at utbetalingsopplysningene sendes i posten.
Som jeg svarte representanten Erlend Wiborg (FrP) 23. mai 2016 om digitalisering av utbetalingsmeldinger, legger jeg til grunn at alle utbetalingsmeldinger på papir gradvis skal avvikles. Alle pensjonister og uføretrygdede har mulighet til å se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på NAV.no. Her finner de utbetalingsinformasjonen i god tid før utbetalingen skjer, og de får oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger.
Jeg er opptatt av at etaten skal utvikle nye og bedre digitale tjenester som brukerne vil være tjent med og som også vil bidra til å effektivisere Arbeids- og velferdsetaten. Det er imidlertid viktig at etaten også tilbyr bistand og gir veiledning og service til de brukerne som ikke kan benytte seg av digitale tjenester. Departementet vil følge dette opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.