Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:305 (2016-2017)
Innlevert: 25.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden garantere at veier som bygges ut av Nye Veier AS vil ha optimal fremdrift og ikke blir liggende å vente på finansiering når planleggingen er ferdig?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 25 (2014-2015) legges det til grunn at et sentralt formål med etableringen av Nye Veier AS er en helhetlig og effektiv utbygging av den portefølje selskapet har blitt gitt ansvar for.
I samme melding til Stortinget ble også ansvarsforhold knyttet til planlegging etter plan- og bygningslova av prosjekter i selskapets portefølje presentert. Det er her lagt til grunn at Statens vegvesen som hovedregel skal ha ansvar for planlegging fram til og med godkjent kommunedelplan og at selskapet overtar planleggingsansvaret fra og med oppstart av arbeidet med reguleringsplan. En formalisering av disse ansvarsforholdene ligger også til grunn i Prop. 159 L (2015-2016) som akkurat nå ligger til behandling i Stortinget.
Finansieringen av selskapet og selskapets aktiviteter er lagt fram for Stortinget i de årlige forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2015-2016), Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og Prop. 1 S (2016-2017). Som det framgår her legges det opp til en lineær opptrapping av den statlige bevilgningen til selskapet til et nivå på 5 mrd. 2016-kr. fra og med budsjettet 2018 og en fullmakt til å pådra staten forpliktelser for framtidige budsjetterminer innenfor en ramme på 5 mrd. årlig og en samlet forpliktelse på 20 mrd. kr. Sammen med de bompenger som stilles til rådighet gjennom vedtak i Stortinget i tråd med veglovens § 27, gir dette selskapet en forutsigbar finansiering.
Som klart beskrevet i tidligere nevnte melding til Stortinget er det selskapets ansvar bl.a. å prioritere planlegging og utbygging av oppstartsporteføljen innenfor de rammebetingelser selskapet har fått.
God fremdrift er viktig for regjeringen, og senest i Stortinget 01.12.2016 ble det gjort flere vedtak som gjør Nye Veier i stand til å sikre god fremdrift. Jeg merket meg at Senterpartiet stemte imot noen av disse fullmaktene. Uten disse vedtakene ville fremdriften og smidigheten i Nye Veiers arbeid blitt svekket og oppgavene måtte krevd langt mer byråkratisk forvaltning. Det ville i så fall vært det motsatte av effektiv fremdrift.
La meg samtidig bemerke at det ikke har vært regelen at veiprosjekter automatisk har fått finansiering over statsbudsjettet når de er ferdig planlagt. Veibudsjettene er dog økt med nær 10 milliarder kroner siden regjeringsskiftet, og dermed er den økonomiske kapasiteten for å sikre god fremdrift i flere prosjekter økt vesentlig sammenlignet med perioden hvor representanten Pollestad selv var statssekretær i samferdselsdepartementet.