Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:334 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 09.12.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Telenor Norge AS har fått avslag fra Kystverket på å montere 4 stk. antenner for DAB+sending på Skomvær fyr. Dette vil være kritisk for dekningen i området utafor Røst. Det er derfor viktig at man finner en snarlig løsning slik at disse blir montert og satt i drift innen FM-nettet slukkes.
Vil statsråden ta initiativ sammen med Kulturministeren for å finne en snarlig løsning?

Begrunnelse

Telenor Norge AS har fått avslag fra Kystverket på å montere 4 stk. antenner på Skomvær fyrtårn for å bedre DAB+ dekningen til sjøs. Viser til svarbrev fra Kystverket Nordland til Telenor Norge AS datert 22.11.17.
Begrunnelsen er at Skomvær er vedtaksfredet som kulturminne etter kulturminnelovens §§ 15 og 19. Som medfører at det er strenge kriterier for montasje av utstyr som kommer i tillegg til dagens montasjer.
NOR kring har alt utstyret liggende klart for montering av senderen.
Blir ikke disse senderne operativ før FM-nettet slukkes vil deler av kystområdet utafor Røst være uten DAB+ dekning.
Dette vil da gå på sikkerheten for ferdsel til sjøs, og det synes merkelig at man ikke da finner en løsning for å få dette til. Ber derfor om at Kystministeren i samarbeid med Kulturministeren finner en snarlig løsning og om nødvendig gir en dispensasjon om nødvendig, slik at man kan få montert nødvendig utstyr på Skomvær Fyr. Jeg er også kjent med at NRK har innledet en dialog med fylkesmannens beredskapsavdeling i Nordland og bedt dem ta dette opp med Kystverket.
FM-nettet skal etter plan slukkes allerede 11. januar i Nordland Fylke.
Det haster derfor med å finne en løsning.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Spørsmål nr. 334 fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik til fiskeriministeren er blitt oversendt samferdselsministeren, som ansvarlig statsråd for Kystverket.
Saken har vært forelagt Kystverket. Etaten har opplyst at Telenor/Norkring AS den 15.11.16 søkte om etablering av 4 DAB+antenner på rekkverket på galleriet til Skomvær fyr. Kystverket Nordland avslo søknaden den 17.11.16. Avslaget var begrunnet i at tålegrensen for fyrstasjonen som kulturminne etter Kystverkets mening var nådd. Bakgrunnen for dette er at det allerede er montert mye teknisk utstyr på Skomvær fyr.
Den 29.11.16 fremmet Norkring AS en endret søknad hvor det legges opp til at senderne monteres direkte på fyrtårnet under galleriet. Søker anmodet om at de kulturminnefaglige problemstillingene ble forelagt kulturminnemyndighetene. Kystverket sendte så den 1.12.16 saken til Nordland fylkeskommune. Kystverket mottok svar fra fylkeskommunen den 6.12.16. I svaret gir fylkeskommunen dispensasjon fra kulturminneloven § 15 og § 15a for etablering av DAB-sendere på Skomvær fyr.
Fysisk sett vil fyrtårnet tåle belastningen som de ekstra antennene vil påføre. Strømtilførsel til de tekniske anleggene vil imidlertid være en utfordring.
De økonomiske betingelsene for etablering av DAB-senderne på Kystverkets anlegg har foreløpig ikke vært et stort tema mellom partene. Slik saken nå ligger an, vil Kystverket innlede forhandlinger med søker om en avtale. Status i saken er dermed at dersom partene kommer til enighet om de økonomiske betingelsene, vil en utbygging av DAB+ kunne la seg gjennomføre på kort varsel på Skomvær fyr.