Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:335 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 08.12.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan vil statsråden sikre at pensjonister og uføretrygdede får informasjon om innholdet i utbetalingene fra NAV?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2017 omtaler statsråden innsparinger knyttet til å ta i bruk digital post. I proposisjonen sies det at dette gjelder dersom personer ikke har reservert seg mot å motta digital post. I informasjon fra NAV fremgår det nå at utbetalingsmeldinger ikke lenger skal sendes verken med vanlig post eller til digital postkasse og at det ikke vil være mulig å reservere seg mot digitale utbetalingsmeldinger. Dette samsvarer ikke med den informasjonen som er gitt i statsbudsjettet for 2017. Utbetalingsmeldingene viser bl.a. hva som er trukket i skatt og Arbeidsmiljøloven sier at man skal ha kvittering for skattetrekk.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Som jeg svarte representanten Kirsti Bergstø (SV) 5. desember 2016 om digitalisering av utbetalingsmeldinger, legger eForvaltningsforskriften til grunn at digitale nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med både innbyggere og næringsliv. Dette gjelder selvsagt også for Arbeids- og velferdsetatens tjenester.
Innbyggere kan reservere seg mot å motta enkeltvedtak og andre viktige brev digitalt dersom de fortsatt ønsker å motta dette på papir, jf. eForvaltningsforskriften § 9. Difi har etablert et felles register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Arbeids- og velferdsetaten er fra oktober 2015 koblet til dette registeret, og kan derfor kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke. Reservasjonsretten omfatter følgende informasjon (videre kalt «viktige meldinger»), jf. eForvaltningsforskriften § 9:

•Enkeltvedtak
•Forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
•Andre meldinger som har betydning for vedkommende sin rettsstilling, for behandling av saken
•Meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar

Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at direktoratet vurderer det slik at utbetalingsinformasjon ikke er en «viktig melding» som krever at meldingen sendes som post til de som har reservert seg eller som ikke er digitale brukere. Bakgrunnen er at utbetalingsmeldinger ikke er enkeltvedtak eller har betydning for selve behandlingen av saken, og de anses derfor ikke som viktige meldinger i henhold til Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften. Utbetalingsinformasjonen må gjøres tilgjengelig i egnet informasjonssystem og oppfylle de krav til dette som stilles i regelverket, herunder i eForvaltningsforskriften.
Arbeids- og velferdsdirektøren har videre orientert meg om at det er skattebetalingsforskriften, og ikke arbeidsmiljøloven, som pålegger Arbeids- og velferdsetaten å gi skatteyter kvittering for foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk ved hver utbetaling. Etter Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering er skattebetalingsforskriften oppfylt dersom bruker har tilgang til utbetalingsinformasjonen på nav.no og skattebetalingsforskriftens krav til innhold er oppfylt. Direktoratet anser bestemmelsen som teknologinøytral, slik at det ikke er krav til å gi utbetalingsinformasjon på papir. Etaten vil fortsatt sende årsoppgave til bruker i digital postkasse eller i post for de som har reservert seg eller ikke er digitale brukere.

Jeg er blitt forsikret om at de som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, kan henvende seg til NAV kontaktsenter og få utbetalings-opplysningene lest opp. Dersom bruker ved en slik henvendelse har behov for det, kan det da også avtales at de samme utbetalingsopplysningene sendes i posten.