Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:375 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Besvart: 19.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Pasientgrunnlaget er det samme som før, og tjenestene blir levert på en tilfredsstillende måte.
Hvordan stiller helseministeren seg til at ledelsen ved SSHF i arbeidet med utviklingsplanen antyder en nedklassing av akutt-tilbudet ved Arendal sykehus, blant annet ved å flytte akuttkirurgi til Kristiansand, for å spare penger?

Begrunnelse

Det er med stor tilfredshet vi kan se tilbake på statsrådens klare uttalelser og behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan som sikret ro i SSHF omkring funksjonsdeling mellom sykehusene i regionen. I forbindelse med arbeidet med utviklingsplanen for Sørlandet sykehus kommer det nå påny bekymringsmeldinger omkring sykehusledelsens signaler som går på tvers av den avklaringen nasjonal plan medførte, der Arendal og Kristiansand begge anses som "store akuttsykehus". Både ansatte og befolkningen opplever dette som en omkamp og blir urolige for tilbudet ved behov for akutt hjelp.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. I arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene legge til grunn sykehusplanens definisjon av fire ulike typer sykehus. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
Arendal sykehus er i dag et stort akuttsykehus. Sykehusplanen slår fast at et stort akuttsykehus bør ha et befolkningsgrunnlag på 60 - 80 000 innbyggere, og skal ha et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. Hvilke akuttilbud et stort akuttsykehus skal ha i tillegg til akutt kirurgi, vil kunne variere avhengig av behov og lokale forutsetninger. For eksempel har Arendal sykehus tilbud om akutt PCI som ellers bare tilbys ved regionsykehus. Føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan gir derfor ikke grunnlag for at akuttilbudet ved Arendal sykehus bør være truet.
Ledelsen ved sykehuset har imidlertid et ansvar for å sikre at tilbudene til enhver tid tilfredsstiller krav til kvalitet og pasientsikkerhet.