Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:403 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 15.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Mener statsråden det er riktig at funksjonshemmede barn må flytte på institusjon på grunn av mangel på tilrettelegging fra kommunens side?

Begrunnelse

NRK viser til sak fra Bodø om en gutt med CP som står i fare for å bli sendt på institusjon. Årsaken er at mor ikke har bolig som er tilpasset behovet for en rullestolbruker og kommunens ansatte kommer dermed i konflikt med arbeidsmiljøloven. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon viser til at situasjonen ikke er unik.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Mitt svar til stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås er nei. Det er ikke rett å flytte barn med nedsatt funksjonsevne på institusjon, når det er begrunnet i andre forhold enn barnets eget behov. Jeg er svært opptatt av at barn med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende skal oppleve trygghet og få tilstrekkelig bistand fra offentlige instanser.
Jeg vil understreke at det er brukernes behov som skal være styrende for hvilke tiltak helse- og omsorgstjenestene skal gi, og at brukere og pårørende derfor selv skal være med i utformingen av tjenestetilbudet både på individ- og systemnivå.
I helse- og omsorgstjenesteloven fremgår det at tjenestene skal være forsvarlige og ta utgangspunkt i den enkeltes behov, noe som også innebærer å kunne leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. I samme lov § 3-7 står det at "kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker".
Når det gjelder den konkrete saken som er utgangspunkt for spørsmålet, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i den. Etter det jeg har forstått, arbeider den ansvarlige kommunen med sikte på å få til løsninger som jeg håper blir gode for familien.