Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:402 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 15.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Jeg viser til at jeg tok opp spørsmålet om hvordan kulturministeren nå vil følge opp arbeidet med kald krig historie i debatten i Stortinget den 14.12.2016 i sak 5 vedrørende statsbudsjettet, uten å få svar. Kulturministeren har ikke kommet tilbake til saken i budsjettet, slik hun lovte.
På hvilken måte og når vil statsråden følge opp arbeidet med dokumentasjon og formidling av kald krig historien?

Begrunnelse

I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) Innst. 14 S (2012–2013), skriver en samlet komite:

«Norsk Luftfartsmuseum.

Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene.»

Blant annet på bakgrunn av dette satte forsvarsdepartementet høsten 2013, i samarbeid med kulturdepartementet, av midler til en ekstern utredning av hvordan kald-krigshistorien best kan ivaretas. Hensikten var å se på ulike alternativer for hvordan historien fra den kalde krigen best kunne dokumenteres og formidles.
Den landsdelen som ble mest berørt under den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uunngåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Alle tilgjengelige alternativer skulle gjennomgås, herunder "prosjekt Isfront" i Bodø.
Forsvarsministeren viste i sitt svar på mitt spørsmål i dokument nr. 15:811 (2013-2014)til at en rapport fra en utredning skulle foreligge på nyåret 2015.
Kulturminister Widvey varslet en ny utsettelse i sitt svar på mitt spørsmål av 16. januar 2015 dokument nr. 15:464 (2014-2015), og opplyste at utredningen skulle foreligge 31.desember 2015.
Jeg viser til at statsråden i Dokument nr. 15:438 (2015-2016) opplyste at kulturdepartementet ville sende utredningsrapporten på høring til de respektive institusjonene for å få deres uttalelse om prosjektet. Videre at kulturdepartementet også ville drøfte videre oppfølging av prosjektet med Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og komme tilbake til saken på vanlig måte i budsjettsammenheng.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet initierte i 2015 en ekstern utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen, og sluttrapport for utredningen ble levert til Kulturdepartementet 22. desember 2015.
Utredningen foreslår å etablere et nav for kald krig-formidling ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, med en koordinerende rolle for en distribuert formidling ved et utvalg av museumsinstitusjoner rundt om i landet. Det anbefalte alternativet omfatter også et tilbygg til det eksisterende museet i Bodø.
Kulturdepartementet sendte utredningsrapporten på høring til de respektive institusjonene for å få deres uttalelse om prosjektet den 23. mars 2016, med høringsfrist 23. juni 2016. Norsk kulturråd fikk deretter i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomgå høringssvarene, for å kunne gi oss en samlet oversikt over problemstillingene og tilhørende vurdering. Fristen til departementet er utgangen av 2016.
Kulturdepartementet vil drøfte videre oppfølging av prosjektet med de to andre involverte departementene og deretter behandle saken på vanlig måte i budsjettsammenheng.