Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:404 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 15.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvordan vil forsvarsministeren sørge for å ivareta Kjellers forsvarshistoriske betydning og vil det kunne bli stilt arealer/lokaler til rådighet for et opplevelsessenter for veteranfly?

Begrunnelse

I behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren viste en enstemmig stortingskomité til Kjellers unike luftfarts- og forsvarshistoriske betydning:

«Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.»

Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015-2016).

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Spørsmålet gjelder ivaretakelse av Kjellers forvarshistoriske betydning etter avhending av området, herunder om det vil kunne bli stilt arealer/lokaler til rådighet for et opplevelsessenter for veteranfly.
Forsvaret har fått høye krav om å effektivisere sin virksomhet slik at den operative evnen styrkes. I dette ligger blant annet en tverrprioritering innenfor basestrukturen, og en avhending av overflødige arealer og bygninger. I Prop 151 S. (2015--2016) ble Kjeller foreslått nedlagt og avhendet. Dette forventes å gi et innsparingspotensial på over 1,5 mrd. kroner i et 20-årsperspektiv. Anbefalingen om å avhende, omregulere og utvikle Kjeller for salg fikk Stortingets tilslutning gjennom Innst. 62 S (2016--2017). Det er av stor viktighet for Forsvaret å få realisert disse verdiene. Inntektene fra salget og reduserte driftsutgifter skal bidra til å styrke den operative evnen, i tråd med forutsetningene i langtidsplanen.
Forsvarssektorens eiendom på Kjeller har et stort utbyggingspotensiale. Lokale planmyndigheter vil sannsynligvis vurdere området som en viktig arealreserve for å møte den store befolkningsveksten som forventes i Osloregionen fremover. For å kunne realisere eiendomsverdiene må det gjennomføres en omfattende planprosess som vil kreve tid og ressurser. Forsvarsbygg vil derfor tidlig i 2017 innlede en formell dialog med Skedsmo kommune. I denne prosessen er det naturlig å involvere flere aktører, også det flyhistoriske miljøet som i dag har tilhold på Kjeller.
Når eiendommer av en slik størrelse skal avhendes, vil vertskommunen vanligvis kreve at det må gjennomføres en helhetlig og grundig prosess gjennom en områdereguleringsplan med tilhørende utredninger. Alle interesser om mulig etterbruk må derfor behandles som en del av en fremtidig planprosess. Som planmyndighet vil Skedsmo kommune, ikke Forsvarsbygg, være førende for etterbruken av området.
I hvilken grad det eventuelt skal avsettes arealer til det flyhistoriske miljøet må dermed inngå i en helhet og avklares i den fremtidige reguleringsprosessen. Her vil Skedsmo kommune være den sentrale aktøren.