Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:447 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 20.12.2016
Besvart: 05.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvordan kan statsråden bidra til at personer opprettholder fordelene man har i LAR som for eksempel gratis tannbehandling, når man foretar bytte av medisiner?

Begrunnelse

En bruker har gjennom syv år vært i LAR og fått utdelt Metadon som ga henne store bivirkninger. Hun kjempet i flere år med å bytte over til Dolcontin. For ett år siden fikk hun denne medisinen som har fungert godt for henne. Problemet oppstod da hun måtte akseptere å ikke være en del av LAR for å få dette medisinbyttet. Da byttet ble gjort var hun i gang med en omfattende tannbehandling som stoppet opp da hun ikke lengre ble ansett som LAR- pasient. I følge retningslinjene for LAR synes dette etter mitt skjønn, som en feilvurdering av helsevesenet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Helsedirektoratets gjeldende nasjonale retningslinje for LAR anbefales metadon og buprenorfin som vedlikeholdslegemiddel, der buprenorfin anbefales som førstevalg. Samtidig anbefaler direktoratet at pasientens ønske om legemiddel bør vektlegges, også med tanke på mulige bivirkninger. Jeg forutsetter at gjeldende nasjonal retningslinje for LAR legges til grunn for alle pasienter i LAR.
Fylkeskommunene er gitt ansvar for å gi tannhelsetilbud til personer med rusmiddelavhengighet under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Ansvaret er ikke lovfestet, men ble gitt gjennom Stortingets budsjettvedtak for 2008-budsjettet. Utvidelsen av tannhelsetilbudet til rusmiddelavhengige under LAR var ett av tiltakene i Opptrappingsplan for rusfeltet som er beskrevet i vedlegg III, kapittel 8 i St.prp.nr. 1 (2007-2008). Det er forutsatt at tilbudet skal gis vederlagsfritt.
I omtalen i statsbudsjettet og i departementets Rundskriv I-4/2008 Vederlagsfrie tannhelsetjenester for personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 2008 – økning i rammebevilgningen til fylkeskommunene for 2008, er det ikke forutsatt at påbegynt tannbehandling skal opphøre den dagen den rusavhengige av en eller annen grunn avslutter LAR-behandlingen. Departementet legger til grunn at påbegynt tannbehandling mens vedkommende var under LAR, blir fullført også etter at LAR-behandlingen er avsluttet. Jeg vil understreke at fylkeskommunen for øvrig står fritt til å gi tilbud om vederlagsfri tannbehandling til personer med rusavhengighet som ikke omfattes av Stortingets bevilgning, eller til personer som er blitt rusfri og som har behov for tannbehandling. Et funksjonsdyktig og sosialt akseptabelt tannsett er som regel avgjørende for å kunne søke jobb og delta i samfunnslivet. Uansett må de ansvarlige for tannbehandlingen vurdere forsvarligheten ved å avslutte en påbegynt behandling.
Departementet har hatt på høring forslag om regulering av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester ved overføring av ansvaret fra fylkeskommunene til kommunene. Høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, jf. Innst. 333 S (2014-2015). I høringsnotatet foreslås det å lovfeste rett til nødvendig tannhelsehjelp for personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering eller annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet. Departementet legger i høringsnotatet til grunn at tannbehandling som er påbegynt mens pasienten mottar rusbehandling, blir fullført også etter avsluttet rusbehandling. Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon om regulering av overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene våren 2017, slik at Stortinget kan behandle lovforslaget før sommeren 2017.
Avslutningsvis kan jeg orientere om at Helsedirektoratet arbeider med å revidere gjeldende retningslinje for LAR, der det også vil inngå en vurdering av hvilke medikamenter som kan inngå.