Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:496 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 16.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hva er status for dette arbeidet og hvilke konkrete resultater er framkommet herunder hvilke nye land har blitt inkludert?

Begrunnelse

I asylforliket ble det enighet om å utvide 48 timersregelen til å omfatte flere land, der det foreligger faglig grunnlag for det samt å styrke dialogen med de sentrale returlandene.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: 48-timersprosedyren har som formål at asylsøknader som presumptivt er åpenbart grunnløse, kan avgjøres særlig raskt, at aktuelle personer raskt kan returneres til hjemlandet og at dette kan bidra til lavere ankomsttall.
Det er en rekke momenter som vurderes før et land legges til 48-timersprosedyren, herunder tilgangen til relevant landinformasjon, rettsikkerheten og menneskerettighetssituasjonen i det aktuelle landet, samt om det er høy avslagsprosent og hovedsakelig åpenbart grunnløse søknader.
Den 27. april 2016 instruerte Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) om at nye land skulle legges til listen over land som anses å fylle vilkårene for at sakene fra asylsøkere herfra kan behandles etter UDIs 48-timersprosedyre. Instruksen, GI-06/2016, er blant annet tilgjengelig på www.regjeringen.no. De nye landene på listen er Armenia, Botswana, Ghana, India, Namibia og Tanzania. Det ble samtidig instruert om enkelte konkrete unntak. Liste over alle land i 48-timersprosedyren er tilgjengelig på UDIs regelverksportal, RS 2011-030V.
Retur er en prioritert oppgave for regjeringen og det arbeides kontinuerlig opp mot sentrale opprinnelsesland for å legge til rette for retur og ev. inngåelse av en returavtale. Det er hovedsakelig fokus på returavtaler og dialog om retur til land hvor Norge mottar et større antall asylsøkere, men det er også returavtaler og dialog med land i 48-timersprosedyren. Det er et tett samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet om retur. Retur og migrasjon skal inngå som en integrert og sentral del av det utenrikspolitiske og bistandsmessige landforholdet med viktige opprinnelsesland. Parallelt med den overordnede dialogen om migrasjon og retur, arbeider norsk politi, spesialutsendinger for utlendingssaker m.fl. for å finne praktiske, operative løsninger på returutfordringene. Totalt sett returnerte i overkant av 9 500 personer assistert eller med tvang til sine hjemland i 2016, hvilket er flere enn noen gang tidligere.