Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:527 (2016-2017)
Innlevert: 18.01.2017
Sendt: 19.01.2017
Besvart: 25.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Styringsgruppa for Bymiljøavtalen for kristiansandsregionen har avsluttet sitt arbeid og sendt sitt forslag til samferdselsdepartementet, med en anmodning om å komme i gang så fort som mulig. Regionens politikere har gjort et grundig arbeid og vil gjerne bidra til fortgang i det grønne skiftet. Selv om ikke de alle byene er ferdige med sine avtaler håper regionens politikere på en hurtig behandling av søknaden.
Når mener statsråden forhandlingene med Kristiansand om bymiljøpakka kan starte?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av å styrke kollektivsatsingen i byområdene. Det er viktig å gi folk flest et positivt alternativ til privatbilen for å endre transportadferden til flere mennesker. Det gir grunnlag for å redusere køutfordringer og samtidig bedre folks mobilitet. I dette arbeidet har regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet kraftig økt bevilgningene gjennom den såkalte "belønningsordningen" fra ca. 1,8 mrd. kr i forrige stortingsperiode til rundt 5,1 mrd. kr i inneværende periode. Samtidig jobber vi for at flere byområder skal inngå såkalte byvekstavtaler og bymiljøavtaler. Belønningsmidlene vil inngå som en del av det statlige bidraget i disse avtalene.
Fram til nå har regjeringen valgt å prioritere arbeidet med å få på plass avtaler i de fire største byområdene, der utfordringene er størst. Vi har allerede inngått avtale med Trondheim og jobber videre med tilsvarende avtaler i Oslo, Bergen og Nord-Jæren. Gjennom disse avtalene vil staten forplikte seg til å finansiere 50 pst. av viktige kollektivløsninger i de fire største byområdene ("50/50-ordningen").
Det er naturlig at vi deretter jobber videre med å inngå bymiljøavtaler for de øvrige byene som i dag er i belønningsordningen, deriblant Kristiansand. Disse byene har andre behov og utfordringer enn de fire største byene, og avtalene vil ha en noe annen innretning enn avtalene med de fire største byene som inkluderer midler fra 50/50-ordningen. Det følger av gjeldende rammeverk for bymiljøavtalene at det statlige forhandlingsbidraget vil bestå av midler til kollektiv-, sykkel og gangetiltak langs riksveg og belønningsmidler. Det er også viktig at alt nødvendig forarbeid er avklart før en forhandlingssituasjon igangsettes.
Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 til våren. Stortingets behandling av planen vil gi føringer for det videre arbeidet med bymiljøavtaler og de økonomiske rammene til byområdene i den nye planperioden. Disse overordnede føringene må være på plass før forhandlingene om en bymiljøavtale for Kristiansand kan begynne. Jeg tar sikte på å gi Vegdirektoratet mandat til å forhandle fram en avtale på vegne av staten etter stortingsbehandlingen.
I tillegg til tilstrekkelige lokalpolitiske vedtak, understreker jeg at det må foreligge et godt faglig grunnlag som utgangspunkt for forhandlingene. Det er derfor viktig med god framdrift i arbeidet med byutredningen for Kristiansandsregionen.
Kristiansand har også søkt om belønningsavtale for perioden 2017-2019. Denne ligger til behandling i departementet.. Kristiansand får i tillegg mulighet til å søke om ekstra belønningsmidler fra potten på 425 millioner kroner som ble vedtatt i budsjettforliket høsten 2016. Dette vil bidra til en ekstrasatsing på gode kollektivløsninger i byområdene allerede i år. Det gjøres oppmerksom på at en bymiljøavtale erstatter en belønningsavtale. Videre er en belønningsavtale ikke til hinder for å inngå en bymiljøavtale før avtaleperioden på belønningsavtalen en gått ut.