Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:570 (2016-2017)
Innlevert: 26.01.2017
Sendt: 27.01.2017
Besvart: 03.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Statsråd Tord Lien svarte på mitt spørsmål 19.12.16 som stortingets vedtak om å be regjeringen fremme en sak til Stortinget innen våren 2017, om en gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion. I sitt svar skriver statsråden at planen er å fremme en slik sak. I regjeringens liste over bebudede saker til stortinget er denne saken ikke oppført.
Mitt spørsmål til statsråden er når har statsråden planlagt å legge fram denne saken for stortinget?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til Tord Lien den 16.12.2016, sitat:

"I forbindelse med behandlingen av energimeldingen vedtok Stortinget å be regjeringen fremme en sak til Stortinget innen våren 2017, hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Videre har Stortinget bedt regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge.
Når forventer statsråden at en slik sak kan fremmes for Stortinget?

Begrunnelse

Det vises til stortingets behandling Meld. St. 26 (2015–2016) – Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 og Innst. 401 S (2015–2016). I forbindelse med behandlingen vedtok et enstemmig Storting følgende:

"Stortinget ber regjeringen fremme en sak til Stortinget innen våren 2017, hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Stortinget ber videre regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge."

Og svar fra Tord Lien, datert 19.12.2016, sitat:

"Stortinget har bedt regjeringen fremme en sak for Stortinget hvor det gis en grundig gjennomgang av pågående prosesser og regelverksutvikling under EUs energiunion, og med en orientering om hvilke grep som tas for å sikre norske energiinteresser. Stortinget har videre bedt regjeringen redegjøre for konsekvensene av energiunionen samlet sett for Norge. Planen er å fremme en slik sak våren 2017.""

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: I oversikten Statsministerens kontor har sendt Stortinget over proposisjoner og meldinger som regjeringen tar sikte på legge frem våren 2017, står bl.a. proposisjon om endringer i energiloven og naturgassloven oppført under Olje- og energidepartementet. De planlagte endringsforslagene henger sammen med utviklingen i EUs regelverk på energiområdet, bl.a. EUs tredje energimarkedspakke. Jeg tar sikte på å følge opp anmodningsvedtak nr. 855 om EUs energiunion gjennom en egen omtale i den planlagte stortingsproposisjonen.