Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:581 (2016-2017)
Innlevert: 31.01.2017
Sendt: 31.01.2017
Besvart: 07.02.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva er situasjonen når det gjelder tilgang på litteratur og oversettelser til sør-samisk?

Begrunnelse

Norge er hovedland på litteraturmessen i Frankfurt i 2019. Det blir en svært god anledning til å synliggjøre norsk kultur, litteratur og språk. Norge har flere samiske språk. Sør-samisk er et språk som praktiseres av noen få hundre personer, og språket er dermed svært sårbart. Tilgang på litteratur for både barn og voksne er viktig om språket skal være levende også i framtiden. Gode oversetter og tilgang på litteratur er en indikator for om språket vil være levedyktig framover i tid. Venstre mener det er viktig å satse på oversettere og litteraturutvikling og ønsker derfor mer kunnskap om situasjonen for det sør-samiske språket i 2017.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Selv om sørsamisk er i en revitaliseringsfase, er det som representant Andre N. Skjelstad påpeker, et svært sårbart språk, og tilgang til litteratur på sørsamisk er viktig dersom språket skal være levende også i framtiden. I dag må tilgangen til litteratur på sørsamisk, både originallitteratur og oversettelser, regnes som beskjeden.
Det er et etablert prinsipp at det samiske folket selv skal kunne styre kulturpolitikken i det samiske samfunnet. I samsvar med dette er forvaltningen av samiske kulturpolitiske virkemidler, herunder litteraturpolitiske virkemidler, i all hovedsak lagt til Sametinget. I år bevilger Kulturdepartementet 81,9 mill. kroner til Sametinget til kulturformål. Bevilgningen skal bidra til Sametingets arbeid med å legge til rette for et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv av god kvalitet. Sametinget disponerer bevilgningen etter egne prioriteringer.
I sitt budsjett for 2017 har Sametinget satt av nær 23 mill. kroner til litteratur- og medieformål. Dette omfatter midler til utvikling av forfatterskap, tilskudd til utvikling og fremming av litteratur, tilskudd til samiske forlag, tidsskrift og samiske bokbusser.
Språksenteret Gïelem nastedh i Snåsa mottar i 2017 vel 0,9 mill. kroner i tilskudd over Sametingets budsjett til språkformål. Gïelem nastedh utgir og fremmer bøker på sørsamisk og har hittil gitt ut rundt ti bøker for barn og unge.
I samarbeid med Gïelem nastedh har Nord-Trøndelag fylkesbibliotek siden 2014 arbeidet for å gjøre oversettelser av populære barnebøker tilgjengelige for sørsamiske familier, skoler og bibliotek. Hittil er mer enn tjue "løse oversettelser" gjort tilgjengelig, det vil si oversettelser som kan lastes ned fra fylkesbibliotekets nettsider og legges inn i originalutgivelsene. Flere tekster er under utarbeidelse. Fylkesbiblioteket har i flere omganger mottatt tilskudd fra Sametinget og fylkeskommunen til arbeidet.
I tillegg til avsetningene til samisk litteratur som forvaltes av Sametinget, kan samiske litteraturtiltak søke prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond. Folke- og fylkesbibliotek kan likeledes søke om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
På kirkens område drives det et aktivt arbeid for oversettelse til sørsamisk. Det Norske Bibelselskap oversetter Bibelen til samiske språk, og deler av den har så langt blitt oversatt til sørsamisk. Norsk Salmebok inneholder salmer på sørsamisk, og det er utarbeidet noe trykt trosopplæringsmateriell på sørsamisk, blant annet en barnebibel.
Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019 legger grunnlaget for bred formidling av norsk kultur, litteratur og språk. Jeg er kjent med at det er opprettet kontakt mellom Norla og Sametinget for å se på muligheten for samarbeid om promovering av samisk litteratur generelt, men også med tanke på Frankfurt 2019. Jeg er svært positiv til at aktørene har tatt initiativ til et slikt samarbeid.
Samisk språkutvalg overrakte sin utredning Hjertespråket (NOU 2016: 18) til regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2016. Utvalget skriver at for å styrke samiske språk er det nødvendig med flere samfunnsområder hvor språkene er nyttige og nødvendige for forståelse og kommunikasjon, og utvalget peker på litteratur og mediene som slike samfunnsområder. Utredningen er sendt på høring med høringsfrist 15. mars 2017. Anbefalinger og innspill vil bli vurdert, og videre oppfølging vil bli gjenstand for konsultasjoner med Sametinget.