Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:599 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden redegjøre for kronebeløpet av tollbeskyttelse, vist med henholdsvis krone-toll og prosenttoll, i dagens tollvern for følgende produkter:
Hvete, havre, bygg, potet, gulrot, epler, konsummelk, storfekjøtt (hele/halve slakt, fersk), lam (hele/halve slakt, fersk), svin (hele/halve slakt, fersk), kylling (hele/halve slakt, fersk), egg (hønseegg)?

Begrunnelse

Fra Stortingets Innst. S. nr. 65 (1994-1995), punkt 2.1.2.3 Tollberegningsgrunnlaget, heter det at

«Norge har lagt frem bindingslister i GATT som viser både spesifikke satser (dvs. en sats angitt i kr pr. kg) og prosentvise satser, såkalte ad valorem-satser (dvs. at tollen skal beregnes som en andel av tollverdien). I hvert enkelt tilfelle er det den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel som skal benyttes.»

I regjeringens nylig framlagte Landbruksmelding står det å lese på side 60, sitat:

"Hensynet til forbrukerne og forholdet til våre handelspartnere tilsier at det ikke vil være aktuelt å benytte handlingsrommet i WTO til å øke tollsatser."