Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:603 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 10.02.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Vil det bli fremmet en stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynspolitikk i denne stortingsperioden?

Begrunnelse

Viser til behandling av Dokument 8:25 S (2015-2016) Forslag om en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. I forbindelse med denne saken skrev statsråden, 2. februar 2016, et brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hvor det står:

"Jeg mener det nå, mer enn noen gang, er viktig med en bred offentlig debatt om en helhetlig tros- og livssynspolitikk."

og videre:

"Jeg støtter derfor forslaget om å utarbeide en stortingsmelding om tros- og livssynsfeltet".

24. januar 2017 mottar Stortinget en oversikt planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2017. En stortingsmelding om dette er ikke med i den oversikten.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Tro og livssyn berører mange samfunns- og politikkområder, fra helse- og omsorgssektoren til justissektoren, fra utdanningssektoren til forsvaret, og de berører oss som individer og som samfunn. Det er derfor viktig at arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk legger til rette for en bred offentlig debatt om hva som skal være sentrale prinsipper og innhold i denne politikken.
Jeg mener det er viktig at politikk og lovgivning på dette feltet har bred tilslutning. Slik har det tradisjonelt vært på kirke- og tros- og livssynspolitikkens område. Det er stor interesse for tros- og livssynspolitiske spørsmål og det er viktig at vi tar oss tid til å lytte til og innhente erfaringer fra et bredt spekter av stemmer og arrangementer. Det er også viktig at samtalen om slike tema skal åpnes opp og finne sted på nye arenaer og gjøres tilgjengelig, også for mennesker som til vanlig ikke er aktive i tros- og livssynsdebatten. En slik åpen og inkluderende tilnærming vil kunne bidra til å forankre politikken på området i befolkningen.
Kulturdepartementet legger derfor til rette for at arbeidet med stortingsmeldingen skal omfatte ulike typer av arrangementer i forskjellige deler av landet. Dette er en prosess som vil pågå i store deler av 2017. Arbeidet med Stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk vil derfor pågå ut over denne stortingsperioden.