Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:609 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 09.02.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden gi en garanti for at Landingsforskriften § 22 ikke vil bli brukt ved overtredelse av Landingsforskriftens bestemmelser om journalføringsplikt (§ 16 jf. § 17) før regelverket er endelig avklart?

Begrunnelse

Statsråden viste i spørretimen 1. februar 2017 til at det fortsatt pågår en prosess for å implementere journalføringsplikten. Det er svært spesielt at statsråden har latt en del av en forskrift trå i kraft før rammene for regelverket er avklart.
Journalføringsplikten vil medføre noe forenkling for forvaltningen i deres kontrollarbeid, men medføre en betydelig økt administrativ byrde for private aktører. Faktisk omtales det av aktører i bransjen som en av tidenes største byråkratiseringer for fiskeindustrien. Flere oppslag i media tyder på at aktører vurderer å gi opp om det ikke kommer endringer av betydning.
Det er verdt å registrere at statsråden er godt fornøyd med prosessen. Bransjen er derimot kritisk til arbeidet som er gjennomført i denne saken, og det er betydelig usikkerhet om hvordan regelverket vil bli også etter at det er innført. Det er derfor avgjørende viktig at statsråden bekrefter at ingen vil bli utsatt for straff eller sanksjoner som følge av brudd på regelverket før arbeidet med å utforme reglene er avsluttet.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: I hele den perioden jeg har vært involvert i implementeringen av landings- og sluttseddelforskriften har det vært sett hen til næringens behov. Dette var noe av bakgrunnen for at næringen fikk en såpass lang overgangsperiode som to år. Jeg har også gjentatte ganger sagt at implementeringen skal foregå på et smidig vis gjennom dialog med tilsynsmyndighetene.
Jeg har nå kommet til at det er behov for å gjøre justeringer i landingsforskriften, og jeg har besluttet at plikten til å føre produksjonsjournal og journal for lager skal fjernes. Forenklingen innebærer at bedriftene ikke skal trenge å journalføre så detaljert som det tidligere ble lagt opp til.