Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:616 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 06.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden se på muligheten for at Norge på lik linje med Frankrike og Italia kan innføre et tilsvarende forbud mot bruk av tynne (0,05mm) mikroplastposer som i dag benyttes i blant annet matbutikkenes frukt og grønsaksdisker?

Begrunnelse

De siste årene har vi fått økt kunnskap om omfanget og følgene av marin forsøpling. At problemet er svært alvorlig fikk vi også et bilde på da en hval nylig strandet utenfor Bergen med 30 plastposer i magen.
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal kan fortelle at sjøfuglen havhest, som var en signaturart på Runde, et av landets viktigste fuglefjell, - nå er så godt som borte fra øya. Samtidig anslår forskere (ifølge skjærgårdstjenesten) at 98 % av havhesten i Nordsjøen har plast i magen, som den ikke greier å kvitte seg med.
Havforskningsinstituttet skal også ganske nylig har publisert rapporter som forteller at 3 % av kysttorsken har plast i magen og at det ligger opp til 10 tonn (plast) søppel pr. kvadratkilometer på havbotnen mange plasser langs kysten.
Samtidig som det er viktig med kontinuerlig rydding av søppel generelt i strandsona, for å unngå skade på både fugl og fisk, mener jeg det må jobbes bevisst for å få ned bruken av plast der dette er mulig. De enorme plastmengdene som driver omkring både i havet, langs kysten og på land må reduseres kraftig.

Ny EU-lov 28. april 2015.

Som et godt eksempel på tiltak for å redusere den mest skadelige plasten for fugl og fisk, kan nevnes at Frankrike, 1. juli 2016 innførte forbud mot bruk av plastposer som er tynnere enn 0,05 millimeter. Her dreier det seg om såkalt lette plastbæreposer – tilsvarende poser som brukes til frukt og grønnsaker i samtlige matbutikker i Norge i dag. Matvarebutikkene i Frankrike erstattet plastposene med tynne og lett nedbrytbare papirposer 1. juli 2016.
Sammen med Italia, er Frankrike EU-land nummer to som har innført forbud mot lette plastposer i tråd med EUs vedtak om å bekjempe bruken av forurensende plastposer.
Den 28. april 2015 vedtok Europaparlamentet en juridisk bindende lov som skal redusere forbruket av plastposer som er tynnere enn 0,05 mm. - poser som går innenfor definisjonen av «mikroplastikk»
Den nye EU-loven forplikter medlemslandene til drastisk å redusere bruken av den mest brukte og populære – men forurensende – plastposen. Norge bør etter mitt syn følge EU landene i denne saken.
Skal vi klare å bidra til å redde fisken i havet og sjøfuglene våre, vil et forbud mot bruk av tynne plastposer som beskrevet her være en god og viktig start på å få redusert plastforsøplingen som tar livet av både fugl og fisk.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Marin forsøpling fra plast er et alvorlig og økende globalt miljøproblem. Plast kan spises av fisk, fugler og større sjøpattedyr og forårsake store lidelser hos dyrene. Plastavfall i havet kan dessuten brytes ned til mikroplast, som kan tas opp i næringskjeden. Det er mange kilder til plastavfallet, og plastbæreposer er en av dem. Mange tiltak og virkemidler kan være aktuelle for å redusere marin forsøpling.
EU vedtok i 2015 et direktiv om reduksjon i bruk av lette plastbæreposer som endrer det eksisterende emballasjedirektivet som er en del av EØS avtalen. Direktivet pålegger medlemslandene å oppnå en vedvarende reduksjon i bruk av plastbæreposer. Direktivet omfatter lette plastbæreposer med veggtykkelse under 50 mikrometer, mens de tynneste plastbæreposene med veggtykkelse under 15 mikrometer som brukes av hygiene hensyn eller som primæremballasje for å redusere matsvinn, kan holdes utenfor. Direktivet retter seg altså ikke primært mot den typen tynne plastposer som brukes i matbutikkenes frukt og grønsaksdisker.
Norge skal gjennomføre direktivet, og Klima- og miljødepartementet fikk nylig en vurdering fra Miljødirektoratet med forslag til hvordan dette kan gjøres. Avgift vurderes her som et alternativ. Avfallsbransjen og dagligvarebransjen har også fått mulighet til å levere innspill til hvordan de mener målet om redusert bruk av plastbæreposer best kan nås. Disse innspillene er nylig mottatt i departementet og vil også vurderes når departementet nå skal ta stilling til hvordan direktivet skal gjennomføres i Norge.
Hensikten med direktivet om reduksjon i bruk av plastbæreposer, er å redusere forsøpling på land og i det marine miljøet. I Europa er forurensning fra tynne plastbæreposer en viktig kilde til marin forsøpling. I Norge er forurensning fra denne kilden ikke så vesentlig, blant annet fordi posene i stor grad brukes til å emballere avfall og ellers håndteres i avfallssystemet. Samtidig er jeg svært opptatt av den økende miljøutfordringen marin forsøpling og spredning av mikroplast utgjør og dette arbeidet har nå høy prioritet både nasjonalt og internasjonalt.
Plastavfall blir transportert med havstrømmene mellom land og kontinenter. Marin forsøpling og spredning av mikroplast krever derfor i stor grad globale løsninger. Norge arbeider aktivt i flere fora for å få på plass tiltak internasjonalt, blant annet i FNs miljøforsamling. Etter forslag fra Norge vurderes nå blant annet eksisterende internasjonale reguleringer på området og behovet for et styrket og mer forpliktende regelverk, herunder om det er behov for eventuelt en egen juridisk bindende avtale på dette området. Norge er også opptatt å spille inn til relevante EU-prosesser fordi tiltak på EU-nivå også er av stor betydning. Norge vil blant annet benytte muligheten til å gi innspill når EU nå skal utvikle en plaststrategi. Innenfor nordisk samarbeid har Norge trukket frem marin forsøpling og mikroplast som viktige temaer.
Miljødirektoratet har i tiltaksvurdering til departementet gitt råd både om tiltak mot mikroplast og mot marin forsøpling. Direktoratet foreslår en rekke ulike tiltak rettet mot flere kilder nasjonalt, som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast. Departementet vurderer nå hvordan forslagene fra Miljødirektoratet skal følges opp og jeg vil raskt komme videre med konkrete tiltak
Jeg er også opptatt av å redegjøre for Stortinget om dette viktige temaet. Regjeringen vil før påske legge frem en stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan Norskehavet hvor status for marin forsøpling i norske havområder vil bli grundig gjennomgått. Tiltak og virkemidler overfor marin forsøpling og mikroplast vil videre være sentrale temaer i stortingsmeldingen om avfallspolitikken og den sirkulære økonomien som legges frem før sommeren.