Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:639 (2016-2017)
Innlevert: 07.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Er statsråden fortsatt uenig med Fremskrittspartiets programkomite i at Politidirektoratet bør legges ned og hvis ikke, hvorfor?

Begrunnelse

7. februar kom nyheten om at Frps programkomite vil opprettholde programvedtaket om at Frp ønsker å legge ned Politidirektoratet. I perioden 2013-2017 har Frp hatt ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet uten å gjennomføre sitt programvedtak om å legge ned direktoratet. Tvert i mot er driftsbudsjettet blitt doblet og antallet ansatte økt kraftig i perioden. Samtidig har Politidirektoratet i praksis fått ansvaret for gjennomføringen av den såkalte nærpolitireformen gjennom blant annet å foreslå hvor mange og hvilke lensmannskontor som skal legges ned. Dagen før programkomiteens innstilling ble kjent, 6. februar, uttalte justisministeren følgende til Trønder-Avisa:

"Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge. Det er mange områder hvor POD er viktig."

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er ikke aktuelt for regjeringen å legge ned Politidirektoratet. Norsk politi er inne i en krevende omstillings- og utviklingstid med gjennomføring av nærpolitireformen, samtidig som politiet skal opprettholde tjenesteproduksjonen. Slik jeg ser det vil det være svært uheldig å legge ned direktoratet.
Politidirektoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politi-distriktene og politiets særorgan. De har en pådriverrolle i utviklingen av norsk politi, og en svært sentral rolle i gjennomføringen av reformen. Politidirektoratet er viktig for at reformen skal lykkes. Videre har direktoratet et sentralt samordnings- og koordineringsansvar ved kriser og alvorlige hendelser som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt. Å gjøre store organisatoriske endringer på direktoratsnivå i omstillingsperioden norsk politi nå er inne i, vil være svært uhensiktsmessig.
En nedleggelse av Politidirektoratet vil ikke føre til mer politi i gatene. Oppgavene som direktoratet gjør vil eventuelt måtte legges til Justis- og beredskapsdepartementet eller til politidistriktene, og vil kreve om lag samme ressurser og bemanning som i dag.
Som justis- og beredskapsminister får jeg innblikk i en del av det gode arbeidet Politidirektoratet gjør samtidig som jeg følger nøye med på at ressursene brukes på en god måte.