Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:676 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 15.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvor mange geriatriske spesialister er det ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og hvorfor hevder helseministeren at det foreligger et rekrutteringsprogram for å "sikre forutsigbare utdanningsløp uten uønskede forsinkelser i spesialisering, og mulighet for forskning og fagutvikling", når seksjonsleder ved samme sykehus kan fortelle at et program med et slikt mål per i dag ikke eksisterer?

Begrunnelse

Vi har mottatt kopi av et brev til helseministeren. Dette er sendt av seksjonsleder ved geriatrisk seksjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun lurer på faktagrunnlaget for det Høie har oppgitt til stortinget, ved flere anledninger, første gang i oktober 2016. Som svar på spørsmål fra representanter har Høie opplyst om at dette sykehuset har fem spesialister i geriatri, samt et rekrutteringsprogram for geriatri. Brevskriveren jobber selv ved UNN og kan fortelle at de kun har to spesialister.
Med en aldrende befolkning er det viktig at vi har høy kompetanse på de komplekse sykdomsbildene eldre mennesker må behandles for. Det er høyst nødvendig at stortinget kan stole på at vi får korrekte beskrivelser både når det gjelder antall spesialister og rekrutteringsprogram når vi etterlyser dette fra helseministeren.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig at jeg har mottatt brev fra en seksjonsleder ved geriatrisk seksjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. De opplysninger som det refereres til fikk Helse- og omsorgsdepartementet fra Helse Nord RHF i forbindelse med utarbeidelse av svar på spørsmål nr. 1672 til skriftlig besvarelse fra representanten Kjersti Toppe.
Departementet har vært i kontakt med Helse Nord RHF for å avklare de aktuelle detaljene. Helse Nord RHF opplyser at en fintelling av geriatere i klinisk virksomhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) viser at det høsten 2016 var to geriatere i klinisk virksomhet ved UNN Tromsø, en geriater i 50 pst. virksomhet ved UNN Harstad og en overlege i geriatrisk virksomhet ved UNN Narvik som mangler noe for full spesialitet. UNN har ifølge Helse Nord RHF totalt fem overlegestillinger og tre LIS-stillinger i geriatri. Fra 1. januar i år var det 3 geriatere i klinisk virksomhet i UNN Tromsø, 1 geriater i permisjon i Harstad og 1 overlege i Narvik som mangler noe for full spesialitet.
Helse Nord RHF opplyser videre at rekruttering til både overlege- og utdanningsstillinger er en utfordring i regionen. Dette var bakgrunnen for at utdanningsprogram i geriatri ble etablert. Programmet har ikke gitt samme gevinst når det gjelder antall ferdige spesialister til regionen som øvrige utdanningsprogrammer. Våren 2017 vil det derfor gjennomføres en evaluering med sikte på å kartlegge hvilke tiltak som skal videreføres og hva som eventuelt må endres for å oppnå ønsket effekt.