Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:683 (2016-2017)
Innlevert: 15.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 01.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Statens Vegvesen har nå ute anbud på Riksvegfergeforbindelsen i Nordland mellom E6 Bognes-Skarberget og RV. 837 Drag-Kjøpsvik med anbudsfrist 23.mars 2017. I anbudet har man redusert tilbudet Drag-Kjøpsvik med to rundturer på natt, dette vil gi et dårligere tilbud for spesielt tung bil som bruker mye denne strekningen.
Hva er begrunnelsen for at man reduserer dette tilbudet og hvil statsråden ta initiativ for å opprettholde dagens tilbud i anbudet?

Begrunnelse

DRIFT AV RIKSVEGFERJESAMBANDENE
E6 BOGNES – SKARBERGET OG RV. 827 DRAG – KJØPSVIK
KONTRAKTSPERIODEN 2018-2021
Løyve vil bli tildelt for en periode på 4 år, regnet fra 01.01.2018. Frist for innlevering av tilbud er 23.03.2017 kl. 13:00.
I anbudet er det redusert med to rundturer pr døgn på natta. Dette medfører at sambandet vil være stengt om natten. Frakt av trafikkfarlig last foregår på nattfergene, i tillegg til faste ruter mellom Fauske og Narvik. Nattavgangen ble innført i november 2015,det er derfor overaskende at man så raskt etter dette fjerner tilbudet på natt. Drag-Kjøpsvik brukes mye av tungtransporten da dette av mange er et foretrukken alternativ mellom Fauske og Narvik, da man unngår utfordrende områder på E6, som Ulvsvågskaret, Tortenåsen og Skjellesvikskaret spesielt vinterstid.
Anbudsfristen er allerede 23.mars, det haster derfor med å få inn dette tillegget i anbudet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av gode samferdselsløsninger over hele landet. Derfor investeres det store midler i bedre vei over hele landet. For første gang på tiår reduseres nå vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.
Et godt ferjetilbud er en viktig del av veinettet. Regjeringen har derfor økt kapasiteten en rekke steder. Høsten 2015 besluttet vi å utvide antallet avganger i ferjesambandet Drag – Kjøpsvik med to avganger i hver retning på natt. Trafikk-tall for 2016 viser at det har vært liten trafikk på de aktuelle avgangene. Foreløpige beregninger indikerer at det på nattavgangene i 2016 i snitt har vært vel 2 passasjerer og om lag ett og ett halvt kjøretøy på hver avgang.
Ferjedrift har hatt en kraftig kostnadsvekst de seinere åra, og tilsvarende vekst i utgifter til offentlig kjøp av ferjetjenester. Passasjergrunnlaget som er erfart på strekningen, forsvarer ikke den ekstra satsingen regjeringen la til grunn, og natt-tilbudet i det aktuelle sambandet går nå tilbake til det som var normalt. De to nattavgangene, som blei innført i november 2015, ligger derfor ikke inne i krav til nytt ruteopplegg i konkurransegrunnlaget for neste anbudsperiode.
Tilbudet i det andre sambandet over Tysfjorden, E6 Bognes – Skarberget, vil bli opprettholdt som i dag i ny anbudsperiode fra 2018.