Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:700 (2016-2017)
Innlevert: 17.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 28.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan statsråden bekrefte at arbeidet med områdeløsning går iht. det Stortinget tidligere har vedtatt og at kraft fra land til Edvard Grieg, Gina Krogh og Ivar Aasen vil være klar senest innen 2022, og kan statsråden informere om hvilke kraftprognoser som ligger til grunn for konseptvalg for utbyggingen av fase to på Johan Sverdrup og bekrefte at alt strømforbruk til eksisterende og nye funn i området vil være inkludert i det som nå vedtas, samt om det nå er enighet om løsning på kraftkabel mellom Sverdrup og de øvrige plattformene?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Det vises til Prop 114 S (2014-2015) og Innst 382 S (2014-2015) der det blant annet fremgår at det skal etableres en områdeløsning for kraft fra land til feltene Sverdrup, Aasen, Grieg og Krog i forbindelse med utbygging av Sverdrup sitt andre byggetrinn. Tidsplanen for andre byggetrinn for Sverdrup vil gjøre at områdeløsningen vil være på plass senest i 2022.
Sentrale forhold for etableringen av områdeløsningen er allerede fastsatt. Ett av disse forholdene er at det er rettighetshavergruppene for Krog, Grieg og Aasen som har ansvaret for planlegging, gjennomføring og drift av kabelforbindelse mellom disse feltenes respektive innretninger og oppkobling på det kommende kraftanlegget på Sverdrup-feltet.
Dimensjoneringen av områdeløsningen er en viktig del av arbeidet med konseptvalg og investeringsbeslutning for andre byggetrinn for Sverdrup. Det er viktig at kraftløsningen ikke blir en flaskehals for verdiskapingen på Utsirahøyden. Samtidig medfører områdeløsningen både store og sprangvise kostnader. Dette er viktige forhold for hvilken kapasitet områdeløsningen bør bygges med og er blant de forhold som departementet er opptatt av at det vil bli tatt hensyn til ved konseptvalg og investeringsbeslutning.
Departementet vil også framover jevnlig orientere Stortinget om status og framdrift for arbeidet med områdeløsningen for kraft fra land til Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog, jf. Prop. 1 S (2016-2017) for Olje- og energidepartementet.