Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:713 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Sendt: 21.02.2017
Besvart: 02.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Under interpellasjonen om godkjenning av utenlandsk utdanning uttalte ministeren seg om den ungarske psykologutdanningen og mente at søkerne hadde fått svar på hva de manglet i forhold til norsk utdanning. Realiteten er at studentene har ventet i opptil ett år på svar, og de fire universitetene som utdanner psykologer i Norge har ennå ikke avsluttet vurderingen av den Ungarske utdanningen.
Når vil de 28 studentene som har lisens men ikke autorisasjon, og de ca. 50 som har søkt lisens få svar på søknadene sine?

Begrunnelse

Under interpellasjonen sammenlignet helseministeren utdanningen til det ungarske universitetet ELTE med en norsk ikke-klinisk masterutdanning og påsto at den manglet klinisk teori. Samtidig informerer Helsedirektoratet at de fire universitetene i Norge som utdanner psykologer, ikke er ferdig med å vurdere utdanningene til studentene som har søkt psykologilisens med utdanning fra Ungarn.
I 2014 vurderte UiO en student fra Ungarn, med et annet studieforløp enn dagens studenter, til å tilfredsstille kravene til psykologlisens. Studentene med utdanning fra Ungarn viser til Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi med krav om minst 61 studiepoeng i klinisk teori og ferdighetsopplæring for å få lisens. Norsk Psykologiforbund har i følge studentene, sammenlignet utdanningene, og mener at studiene fra Ungarn tilsvarer 80 studiepoeng i klinisk teori og ferdighetsopplæring.
Jeg er kjent med at søkerne har ulike studieløp og at det vil være ulike ehov for eventuell supplering av kompetanse.
En av studentene søkte om godkjenning i februar 2016 og har ennå ikke fått vurdert utdanningen sin.
Ifølge studentene er det 28 som har fått lisens og som venter på avklaring om de får autorisasjon, og ca. 50 studenter som venter på svar på søknad om å få psykologilisens.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet må ta på alvor informasjon som kan tilsi at eksisterende praksis på godkjenningsområdet kan være feilaktig. Det er dette som har skjedd i situasjonen som har oppstått for studentene fra det aktuelle universitetet i Ungarn. Jeg har forståelse for at situasjonen som har oppstått er vanskelig for de som er berørt. Men hensynet til pasientsikkerhet gjør at vi må være helt trygge på at helsepersonell blir tildelt autorisasjon og lisens, i tråd med regelverket på området.
Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å håndtere klagene til de som har søkt lisens og søknadene om autorisasjon fra de som allerede har fått lisens. Direktoratet har informert om at førstnevnte gruppe har fått en nærmere redegjørelse for manglene i sin masterutdanning i avslagsvedtak fattet i september 2016. Klager på disse avslagene er for tiden under behandling. Direktoratet venter på nye faglige vurderinger for disse klagesakene. Søkerne som tidligere har fått lisens basert på tidligere praksis, og som venter på svar på søknad om autorisasjon, vil også få individuelle vedtak.
Jeg er kjent med at det fra flere hold har blitt uttalt uenighet med direktoratets vurdering i disse sakene. Det har blitt reist usikkerhet om den faglige utviklingen ved det aktuelle lærestedet og eventuelle variasjoner i fagsammensetning blant studentene har blitt godt nok ivaretatt. Det er positivt at direktoratet har bedt om oppdaterte faglige råd slik at dette kan bli håndtert på en god måte. Jeg gjør også oppmerksom på at departementet nylig har mottatt et brev fra ESA, basert på en innkommende klage, som stiller spørsmål relatert til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.
På nåværende tidspunkt kan jeg ikke angis eksakt når ulike berørte vil få svar, men direktoratet ønsker å besvare dem så snart det er mulig. Jeg forstår at dette ikke gir studentene ønskede avklaringer nå, men ønsker å understreke viktighet av å få på plass nødvendige avklaringer for berørte.