Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:723 (2016-2017)
Innlevert: 22.02.2017
Sendt: 22.02.2017
Besvart: 27.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Arbeids- og velferdsetaten (NAV) publiserer hver måned tall for utviklingen i arbeidsledigheten. Arbeidsledighetstallene NAV publiserer er antallet helt ledige og summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Svært få personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) med status som arbeidssøker internt hos NAV er med i dette bruttoledighetstallet.
Vil statsråden be NAV om også å publisere arbeidsledighetstall som inkluderer samtlige AAP-mottakere som er registrert som arbeidssøkere hos NAV?

Begrunnelse

I Norge har vi to mål på arbeidsledighet. Det ene er SSBs arbeidskraftundersøkelse. Det andre er NAVs arbeidssøkerstatstikk. Det siste er registerbasert og den eneste som forteller oss om arbeidsledigheten på fylkes-, og kommunenivå. Det siste er derfor i mange sammenhenger den viktigste dokumentasjonen på arbeidsledighet her i landet.
For NAV er arbeidssøkere betegnelsen på summen av helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere. Arbeidssøkere er personer som søker arbeid ved NAV og som er tilgjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er at man anses som arbeidssøker hos NAV hvis man har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.
Som følge av at NAV ikke publiserer arbeidsledighetstall for samtlige personer som oppgis å være arbeidssøkere internt hos NAV reduseres bruttoledighetstallet vesentlig.
Det er viktig at samtlige personer som er registrert som arbeidssøkere internt hos NAV synliggjøres i den løpende offentliggjøringen av arbeidsledighetstallene. Mer åpenhet om de reelle arbeidsledighetstallene vil være viktig for forståelsen av utviklingen i det norske arbeidsmarkedet framover.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er mange årsaker til at personer er midlertidig eller varig borte fra arbeid, eller sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Mange av disse er registrert i Arbeids- og velferdsetaten, og Arbeids- og velferdsetaten yter ulik bistand og oppfølging, og kan gi ulike typer ytelse til disse, avhengig av situasjonen til den enkelte.
Arbeidsledighetsstatistikken er basert på internasjonale standarder satt av ILO (International Labour Organisation). Her stilles det tre kriterier for at en person skal telle som arbeidsledig: han eller hun skal ikke være i arbeid, han eller hun skal aktivt søke arbeid, og han eller hun skal kunne ta arbeid på kort varsel. Denne statistikken er nyttig for mange formål, blant annet som indikator for konjunkturutviklingen.
I Arbeids- og velferdsetaten er det to brukergrupper som er vurdert til å tilfredsstille de nevnte kravene: personer som er «helt ledige» og «arbeidssøkere på tiltak». Personer som hos Arbeids- og velferdsetaten er registrert med nedsatt arbeidsevne og mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) er ikke med i ledighetsstatistikken. Dette er fordi de aller fleste i denne gruppen ikke oppfyller ILO-standarden om å kunne ta arbeid på kort varsel. Personer med AAP som blir omdefinert fra å ha nedsatt arbeidsevne til å være arbeidsledig, kan beholde AAP i tre måneder mens de søker etter arbeid. I denne perioden inngår de i ledighetsstatistikken.
For å ha rett til AAP skal arbeidsevnen være nedsatt med minst 50 prosent. AAP-mottakere er likevel en sammensatt gruppe – noen har arbeid, men sliter med sykdom, noen vil sannsynligvis aldri komme tilbake i arbeidslivet, mens andre antas å kunne komme i arbeid etter medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak. Felles for alle disse er at de trenger oppfølging og bistand fra Arbeids- og velferdsetaten, ofte i kombinasjon med medisinsk behandling.
Det er viktig at Arbeids- og velferdsdirektoratet har statistikk som samlet sett kan gi et helhetlig bilde av etatens ytelser og målgrupper, og arbeidet overfor disse. Det gir departementet og Storting mulighet for å vurdere om kravene som stilles til etaten blir oppfylt. Et bredt sett av statistikker gir også departementet og andre mulighet til å summere ulike brukergrupper avhengig av hvilke problemstillinger en ønsker å belyse.
"Fakta om NAVs ledighetsstatistikk" ligger ute på nav.no (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Innhold+til+NAV+og+samfunn+forside/Nyheter/fakta-om-navs-ledighetsstatistikk). Den vurderingen etaten gir uttrykk for her er jeg enig i. Jeg vil derfor ikke be Arbeids- og velferdsdirektoratet om også å publisere arbeidsledighetstall som inkluderer samtlige AAP-mottakere som er registrert som arbeidssøkere hos Arbeids- og velferdsetaten.