Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:823 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Besvart: 21.03.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Omlegging fra fossil til fornybar energi er et tema som engasjerer, og et mål mange deler.
Hvis man skal erstatte Norges årlige olje- og gassproduksjon med fornybar energi, eksempelvis vindmøller, hvor mange vindmøller av gjennomsnittlig størrelse ville man da trengt, og hvilket investeringsbehov ville vært nødvendig for å få gjennomført et slikt grønt skifte?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Energiinnholdet i Norges olje- og gassproduksjon var på om lag 2 500 TWh i 2016. Denne energimengden tilsvarer nesten halvparten av verdens fornybare kraftproduksjon.
Det er imidlertid utfordrende å direkte sammenligne produksjonen av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen med produksjon fra fornybare kilder. Forbruket av olje og gass skjer i flere sektorer hvor vindkraft i dag ikke kan erstatte olje og gass direkte. Det er også relativ stor forskjell på hvor mye av den tilførte energi som faktisk utnyttes. Utnyttelsesgraden ved bruk av olje- og gass varierer mellom bruksområder. Fornybar kraftproduksjon har, foruten om tap i overføringsnettet, full utnyttelse av tilført energi. På den andre siden er det store variasjoner i ressursgrunnlaget og kostnadsnivå for fornybar kraft både lokalt, regional og på tvers av landegrenser. Den samme utfordringen gjelder om man i tillegg til vindkraft på land, inkluderer teknologier som havvind eller solkraft.
En direkte sammenlikning mellom Norges olje- og gassproduksjon og investering i fornybar energi, som for eksempel vindkraft, er på denne bakgrunn mindre relevant. Dersom det likevel skulle gjøres et slikt regnestykke, vil 2500 TWh kunne tilsi over 200 000 vindturbiner.
Det er heller ikke særlig relevant å anslå eventuelle investeringskostnader ved et utbyggingsomfang for vindkraft i denne størrelsesorden. Det kan imidlertid vises til NVEs publikasjon "Kostnader i energisektoren", der NVE anslår investeringskostnaden for et "referanseprosjekt for vindkraft" i 2014 til 10 250 kroner pr installert kW. Dette tilsvarende en energikostnad på 44 øre/kWh, ved en kalkulasjonsrente på 6 prosent. Kostnadene ved å bygge ut vindkraft har endret seg siden denne rapporten ble gitt ut, og en oppdatert kostnadsrapport vil om kort tid foreligge i ny versjon fra NVE.